Hali­fax Public Libra­ry zde­cy­do­wa­ło o zatrzy­ma­nia na biblio­tecz­nych pół­kach książ­ki uzna­wa­nej za trans­fo­bicz­ną i “zawie­ra­ją­cą mowę nie­na­wi­ści”, co wywo­ła­ło falę ostre­go sprze­ci­wu ze stro­ny Haliax Pride

W zeszłym mie­sią­cu zaczę­to zbie­rać pod­pi­sy pod pety­cją doma­ga­ją­cą się usu­nię­cia z biblio­tek książ­ki “Irre­ver­si­ble Dama­ge: The Trans­gen­der Cra­ze Sedu­cing Our Dau­gh­ters” autor­stwa Abi­ga­il Shrier. W czwar­tek biblio­te­ki oświad­czy­ły, że nie zamie­rza­ją cen­zu­ro­wać książ­ki i pozo­sta­nie ona dostęp­na. W odpo­wie­dzi Hali­fax Pri­de ogło­si­ło, że zry­wa part­ner­stwo z biblio­te­ka­mi. Orga­ni­za­cja tak­że doma­ga­ła się wyco­fa­nia książ­ki, a tak­że prze­pro­wa­dze­nia rewi­zji zasad wybo­ru pozy­cji do księgozbioru.

Decy­zja Hali­fax Pri­de ozna­cza, że w ramach festi­wa­lu w tym roku nie odbę­da się żad­ne wyda­rze­nia pla­no­wa­ne w biblio­te­kach. Hali­fax Pri­de doda­ło, że nie będzie rezer­wo­wać sal w biblio­te­kach do cza­su roz­wią­za­nia sytu­acji prze­pro­wa­dze­nia wewnętrz­ne­go prze­glą­du, zmian poli­ty­ki i szkoleń.

reklama

Ama­zon i Otta­wa Public Libra­ry rów­nież nie ule­gły nawo­ły­wa­niom do usu­nię­cia książki.

Chris Cochra­ne, wice­prze­wod­ni­czą­cy rady dyrek­to­rów Hali­fax Pri­de, trans­sek­su­ali­sta, mówi, że książ­ka pod­da­je pod wąt­pli­wość ist­nie­nie osób trans­sek­su­al­nych. Jeśli nie da się jej usu­nąć z biblio­tek, jego orga­ni­za­cja chce, by pla­ców­ki przy­naj­mniej zmie­ni­ły wytycz­ne, któ­ry­mi kie­ru­ją się pod­czas zaku­pów książek.

Pety­cję w spra­wie usu­nię­cia książ­ki zapo­cząt­ko­wa­ła Mila McKay, po tym jak zauwa­ży­ła, że 25 osób zabu­ko­wa­ło dwa egzem­pla­rze dostęp­ne w biblio­te­ce. Powie­dzia­ła, że oba­wia się o dzie­ci i mło­dzież, któ­re mogą zna­leźć się w pobli­żu osób czy­ta­ją­cych tę pozy­cję. Dla niej spra­wa książ­ki sta­ła się kwe­stią bez­pie­czeń­stwa i zaczę­ła roz­mo­wę z Hali­fax Public Libra­ry. Pod­kre­śla, że jakieś dziec­ko może to przy­pła­cić życiem.

Oso­by trans­sek­su­al­ne w Kana­dzie czę­ściej od innych przy­zna­ją, że doświad­czy­ły prze­mo­cy po ukoń­cze­niu 15 roku życia i roz­wa­ża­ły samo­bój­stwo. Poza tym czę­ściej od osób nie­bę­dą­cych tras­sek­su­ali­sta­mi dia­gno­zu­je się u nich sta­ny lęko­we i zmia­ny nastro­jów, wyni­ka z bada­nia Sta­ti­stics Cana­da z 2018 roku.

McKay opo­wia­da, że jako jeden z powo­dów zatrzy­ma­nia książ­ki w księ­go­zbio­rze biblio­te­ka poda­ła repu­ta­cję Shrier jako uzna­nej dzien­ni­kar­ki. Biblio­te­ka ponad­to pod­kre­śli­ła, że książ­ka zosta­ła oce­nio­na w opar­ciu o zasa­dy roz­wi­ja­nia księ­go­zbio­ru oraz oświad­cze­nie o zasa­dach wol­no­ści inte­lek­tu­al­nej Cana­dian Fede­ra­tion of Libra­ry Asso­cia­tions. “Biblio­te­ki publicz­ne mają zapew­niać rów­ny dostęp do zaso­bów dla wszyst­kich, wspie­rać indy­wi­du­al­ną wol­ność i pra­wo do wyszu­ki­wa­nia infor­ma­cji oraz moż­li­wo­ści kształ­to­wa­nia wła­snych opi­nii”, czy­ta­my w oświad­cze­niu biblio­te­ki. Pla­ców­ka doda­je, że sta­ra się szu­kać nowych spo­so­bów pro­mo­wa­nia nowych pozy­cji ze swo­jej kolek­cji doty­czą­cych uzna­wa­nia trans­sek­su­ali­zmu oraz wspie­ra­nia lokal­nych śro­do­wisk transseksualnych.