Toron­to uru­cha­mia mobil­ny pro­gram szcze­pień, aby w cią­gu naj­bliż­szych dwóch tygo­dni potro­ić licz­bę szcze­pio­nek COVID-19 poda­wa­nych w „naj­go­ręt­szych” gorą­cych punk­tach miasta

Bur­mistrz John Tory ogło­sił w śro­dę, że mia­sto nawią­za­ło współ­pra­cę z Toron­to Public Health, szpi­ta­la­mi i lokal­ny­mi ośrod­ka­mi zdro­wia w celu stwo­rze­nia nowej mobil­nej stra­te­gii przy­spie­szo­nych szcze­pień w celu admi­ni­stro­wa­nia nad­cho­dzą­cy­mi dosta­wa­mi szcze­pio­nek do obsza­rów o naj­wyż­szym prio­ry­te­cie w mieście.

Mia­sto twier­dzi, że spo­dzie­wa się regu­lar­ne­go zwięk­sze­nia dostaw szcze­pio­nek od pro­win­cji w nad­cho­dzą­cych tygo­dniach i że stra­te­gia roz­pocz­nie się w przy­szłym tygodniu.

reklama

Trzy­na­ście prio­ry­te­to­wych obsza­rów zosta­ło ziden­ty­fi­ko­wa­nych za pomo­cą kodu pocz­to­we­go,   w tym:

  • Pół­noc­ny zachód: M9W, M9V, M9L, M9M, M9N, M6M, M3K, M3J, M3N, M3M
  • Cen­tral­ny: M4H
  • Wschód: M1J, M1G

W  tych obsza­rach szcze­pion­kę mogą otrzy­mać oso­by  w wie­ku powy­żej 18 lat

„Nasi part­ne­rzy spo­łecz­ni cho­dzą od drzwi do drzwi, zachę­ca­jąc ludzi do zaszcze­pie­nia się” — powie­dział Tory na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w środę.

„My dostar­cza­my szcze­pion­ki i per­so­nel a oni  zachę­ca­ją spo­łecz­ność do szczepienia”.

14 zespo­łów zaj­mu­ją­cych się szcze­pie­nia­mi rekru­tu­je rów­nież 280 amba­sa­do­rów szcze­pień z całe­go mia­sta, aby wes­przeć wdra­ża­nie tej strategii.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o przy­chod­niach   są prze­ka­zy­wa­ne   przez leka­rzy rodzin­nych, pra­co­daw­ców, admi­ni­stra­to­rów budyn­ków, przy­wód­ców reli­gij­nych i innych liderów

Dzie­więć miej­skich kli­nik maso­wych szcze­pień dzia­ła obec­nie sie­dem dni w tygodniu.