W szo­ku­ją­cym ata­ku na demo­kra­cję i gwar­na­cje zawar­te w Kar­cie Praw i Swo­bód, wol­ność sło­wa i zgro­ma­dzeń  fede­ral­ny przy­wód­ca poli­tycz­ny Maxi­me Ber­nier z Par­tii Ludo­wej Kana­dy (PPC) został w pią­tek aresz­to­wa­ny przez poli­cję w Mani­to­bie, pod­czas wypo­wie­dzi na wie­cu prze­ciw­ko rzą­do­wym blo­ka­dom antypandemicznym

Ber­nier, były mini­ster w rzą­dzie Ste­phe­na Har­pe­ra, jest repre­zen­to­wa­ny przez Cen­trum Spra­wie­dli­wo­ści na rzecz Wol­no­ści Konstytucyjnych .

Cen­trum Spra­wie­dli­wo­ści poja­wi się w sądzie w imie­niu pana Ber­nie­ra, aby odpo­wie­dzieć na zarzu­ty, któ­re zosta­ły posta­wio­ne na mocy naka­zów zdro­wia publicz­ne­go Covid, któ­re zosta­ły już zaskar­żo­ne  w Mani­to­bie na grun­cie konstytucyjnym.

Pan Ber­nier ocze­ku­je obec­nie na moż­li­wość zwol­nie­nia za kaucją.

Pod­czas gdy więk­szość świa­ta jest otwar­ta dla biz­ne­su, Mani­to­ba pozo­sta­je jed­nym z nie­wie­lu miejsc w kra­jach roz­wi­nię­tych, któ­re nadal cier­pi z powo­du dra­koń­skich blokad.

Ber­nier prze­ma­wiał w całym kra­ju prze­ciw­ko blo­ka­dom wzy­wa­jąc do ich cał­ko­wi­te­go znie­sie­nia. Prze­ma­wiał na wie­cach wol­no­ścio­wych w Bar­rie Onta­rio, Van­co­uver, BC., Edmon­ton, Alber­ta  a teraz Manitobie.

„Aresz­to­wa­nie Maxi­me Ber­nie­ra za rze­ko­me „prze­stęp­stwa zdro­wot­ne” jest świa­dec­twem obu­rza­ją­ce­go uci­sku  wywie­ra­ne­go na oby­wa­te­li przez rzą­du Pal­li­ste­ra. Nie­wie­le  jest innych miejsc na świe­cie  w tak tyra­nicz­ny spo­sób  zamknię­tych, jak pbec­nie Mani­to­ba” – zauwa­ża praw­nik John Car­pay, pre­zes Cen­trum Sprawiedliwości.

„Nad­szedł już czas, aby sądow­nic­two przy­wró­ci­ło kon­sty­tu­cyj­ne pra­wa i wol­no­ści miesz­kań­com Mani­to­by i zakoń­czy­ło arbi­tral­ne i opre­syj­ne dyk­ta­ty mani­to­bań­skie­go reżi­mu zdrowotnego.

Cen­trum Spra­wie­dli­wo­ści jest goto­we do obro­ny swo­bód oby­wa­tel­skich pana Ber­nie­ra”. czy­ta­my w komu­ni­ka­cie Justi­ce Cen­tre for Con­sti­tu­tio­nal Freedoms