Pre­mier Jason Ken­ney ogło­sił w sobo­tę roz­po­czę­cie lote­rii szcze­pion­ko­wej „Open for Sum­mer”. Trzy nagro­dy o war­to­ści 1 milio­na dola­rów będą dostęp­ne dla Alber­tań­czy­ków w wie­ku 18 lat i star­szych, któ­rzy otrzy­ma­li przy­naj­mniej jed­ną dawkę.

Ken­ney podzię­ko­wał Alber­tań­czy­kom, któ­rzy już otrzy­ma­li przy­naj­mniej pierw­szą daw­kę szcze­pion­ki, za pomoc   w prze­zwy­cię­że­niu wio­sen­ne­go wzro­stu COVID-19. Jed­nak popyt na szcze­pion­ki osłabł, przy­znał pre­mier w fil­mie opu­bli­ko­wa­nym na Twit­te­rze,  nakrę­co­nym w pustej przy­chod­ni wyszcze­pia­nia w Edmon­ton Expo Center.

„Wie­le kra­jów na całym świe­cie uru­cho­mi­ło podob­ne lote­rie, ponie­waż musi­my   zachę­cić tych, któ­rzy jesz­cze nie zdą­ży­li się zaszcze­pić”, powie­dział Kenney.

reklama

Lote­ria „opła­ci się”, jeśli zaszcze­pi się wię­cej osób, powie­dział Ken­ney, powo­łu­jąc się na miliar­dy dola­rów wyda­ne na opie­kę zdro­wot­ną i wspar­cie z powo­du pan­de­mii w cią­gu ostat­nich 16 miesięcy.

Pierw­sze loso­wa­nie lote­rii odbę­dzie się w dniu, w któ­rym Alber­ta osią­gnie trze­ci etap swo­je­go pla­nu ponow­ne­go otwar­cia, po tym, jak 70 pro­cent kwa­li­fi­ku­ją­cych się miesz­kań­ców Alber­ty otrzy­ma przy­naj­mniej jed­ną daw­kę szcze­pion­ki. Nie jest jasne, jakie będą dokład­ne zasa­dy lote­rii. Dr Deena Hin­shaw, naczel­ny lekarz zdro­wia Alber­ty, powie­dzia­ła w czwar­tek, że jeśli ist­nie­je moż­li­wość zaofe­ro­wa­nia lote­rii, każ­dy, kto otrzy­ma pierw­szą daw­kę, może wziąć udział, nie tyl­ko oso­by, któ­re otrzy­ma­ją pierw­szą daw­kę po ogło­sze­niu loterii.

Poprzed­nio Mani­to­ba ogło­si­ła, że ​​tego lata zor­ga­ni­zu­je dwa loso­wa­nia z nagro­da­mi w wyso­ko­ści 100 000 dol. i sty­pen­dia­mi dla mło­dzie­ży w wyso­ko­ści 25 000 dol.