War­szaw­ski Pro­test Prze­ciw Przy­mu­so­wi Szczepień

12 czerw­ca w sobo­tę w War­sza­wie odbył się V Mię­dzy­na­ro­do­wy Pro­test Prze­ciw­ko Przy­mu­so­wi Szcze­pień. Wzię­ło w nim kil­ka­na­ście tysię­cy głów­nie mło­dych ludzi i rodzin z dzieć­mi. Uczest­ni­cy mar­szu doma­ga­li się: wol­no­ści sło­wa, pra­wa do swo­bod­ne­go prze­miesz­cza­nia się, pra­wa do wol­nej i świa­do­mej zgo­dy lub odmo­wy zgo­dy w kwe­stii pro­ce­dur medycz­nych, pra­wa do ochro­ny danych oso­bo­wych, pra­wa do posza­no­wa­nia życia pry­wat­ne­go i inte­gral­no­ści fizyczne.

War­szaw­ski pro­test odbył się rów­no­le­gle z pro­te­sta­mi we Wło­szech, Austrii, Irlan­dii, w Niem­czech i na Ukra­inie. War­szaw­ska demon­stra­cja wyru­szy­ła z pla­cu Kra­siń­skich, prze­szła Mio­do­wą (gdzie rezy­du­je eko­no­mi­sta Nie­dziel­ski), Kra­kow­skim Przed­mie­ściem, Nowym Świa­tem (gdzie Nie­dziel­ski nie dostrze­ga zamknię­tych loka­li), mostem Ponia­tow­skie­go, pod Sta­dion Naro­do­wy (gdzie mie­ści się bar­dzo dro­gi szpi­tal covi­do­wy i gdzie moż­na sobie dać wstrzyk­nąć nie­prze­ba­da­ny preparat).

Nie­któ­rzy uczest­ni­cy mie­li patrio­tycz­ne koszul­ki, prze­wa­ża­li jed­nak ludzie nie wyglą­da­ją­cy jak oso­by zaan­ga­żo­wa­ne poli­tycz­nie, bar­dziej jak bywal­cy dys­ko­tek – taka sta­ty­stycz­na repre­zen­ta­cja Pol­ski. Widać więc, że pro­test prze­ciw­ni­ków covi­do­wej pro­pa­gan­dy i pan­de­micz­ne­go ter­ro­ru to cał­ko­wi­cie nowe zja­wi­sko na pol­skiej sce­nie poli­tycz­nej, wyraz akty­wi­za­cji śro­do­wisk pra­cow­ni­czych, któ­re do tej pory były trak­to­wa­ne przez poli­ty­ków jak chłop­stwo fol­warcz­ne, co to mam być ze swej natu­ry wyzy­ski­wa­ne i ma sie­dzieć cicho.

Naj­bar­dziej dla mnie sym­bo­licz­ny moment mani­fe­sta­cji miał miej­sce na Nowym Świe­cie. Marsz mija­ła, idąc w prze­ciw­nym kie­run­ku zama­sko­wa­na lider­ka Straj­ku Kobiet Mar­ta Lem­part. Ten prze­ciw­ny kie­ru­nek naj­traf­niej odda­wał to, że dzi­siej­sza lewi­ca nie czu­je tego, co boli kla­sy robot­ni­czą i idzie w zupeł­nie innym kie­run­ku niż pro­le­ta­riat, mija­jąc kla­sę robot­ni­czą z obo­jęt­no­ścią zmie­sza­ną z pogardą.

Marsz anty przy­mus szcze­pień War­sza­wa 12.06.2021

Marsz War­sza­wa 12.06.2021 prze­ciw­ko przy­mu­so­wym szczepieniom