Sie­dem osób zosta­ło zatrzy­ma­nych po nie­le­gal­nym wjeź­dzie do ame­ry­kań­skie­go sta­nu Ver­mont z kana­dyj­skiej pro­win­cji Quebec , prze­jeż­dża­jąc przez traw­nik biblio­te­ki zbu­do­wa­nej na gra­ni­cy wszyst­kich zawró­co­no do Kana­dy , poin­for­mo­wał w czwar­tek ame­ry­kań­ski patrol graniczny.

Nagra­nia wideo z moni­to­rin­gu opu­bli­ko­wa­ne przez Straż Gra­nicz­ną poka­zu­ją, jak 4 lip­ca samo­chód prze­jeż­dża przez traw­nik biblio­te­ki Haskell Free Libra­ry and Ope­ra House poło­żo­nej mię­dzy Rock Island, Quebec a Der­by Line w Vermont

Nie­dłu­go póź­niej funk­cjo­na­riu­sze stra­ży gra­nicz­nej zatrzy­ma­li samo­chód gdy jechał na połu­dnie auto­stra­dą mię­dzy­sta­no­wą 91. Pasa­że­ro­wie pocho­dzi­li z Kana­dy, Fran­cji i Rumunii.

Zosta­li zwró­ce­ni do Kana­dy na pod­sta­wie spe­cjal­nych prze­pi­sów doty­czą­cych zdro­wia publicz­ne­go mają­cych na celu zmi­ni­ma­li­zo­wa­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa wywo­łu­ją­ce­go COVID-19.

Bez­płat­na Biblio­te­ka Haskel­la zosta­ła celo­wo zbu­do­wa­na na gra­ni­cy na począt­ku XX wie­ku, aby ludzie z obu kra­jów mogli z niej korzy­stać. Wej­ście znaj­du­je się w Ver­mont i zanim biblio­te­ka zosta­ła tym­cza­so­wo zamknię­ta przez pan­de­mię, Kana­dyj­czy­cy mogli wje­chać do Sta­nów Zjed­no­czo­nych, aby sko­rzy­stać z  biblio­te­ki bez koniecz­no­ści uda­wa­nia się do poste­run­ku granicznego

Ponie­waż gra­ni­ca mię­dzy dwo­ma kra­ja­mi zosta­ła zamknię­ta przez pan­de­mię dla “nie­istot­nych przejść”, teren przed biblio­te­ką był uży­wa­ny przez przy­ja­ciół i rodzi­ny z obu kra­jów, aby poroz­ma­wiać przez granicę.

Na fil­mie Bor­der Patrol widać jed­no z takich spotkań.

Wideo zosta­ło zare­je­stro­wa­ne przez kame­ry umiesz­czo­ne w pobli­żu biblioteki.