Kana­dyj­czy­cy, któ­rzy otrzy­ma­li dwie róż­ne daw­ki szcze­pio­nek COVID-19, mogą napo­tkać trud­no­ści w podró­żo­wa­niu do kra­jów, w któ­rych mie­sza­nie szcze­pio­nek nie zosta­ło zatwier­dzo­ne przez urzęd­ni­ków służ­by zdrowia.

Rząd Kana­dy współ­pra­cu­je z inny­mi kra­ja­mi w celu uzna­nia Kana­dyj­czy­ków z mie­sza­ny­mi daw­ka­mi za w peł­ni zaszczepionych

W czerw­cu kana­dyj­ski Kra­jo­wy Komi­tet Dorad­czy ds. Szcze­pień wydał wytycz­ne zezwa­la­ją­ce na wymien­ne sto­so­wa­nie szcze­pio­nek Astra­Ze­ne­ca-Oxford, Pfi­zer-BioN­Tech i Moderna.

W tym tygo­dniu pre­mier Justin Tru­de­au został zapy­ta­ny, czy rząd otrzy­mał zapew­nie­nia, że ​​Kana­dyj­czy­cy będą mogli podró­żo­wać, jeśli otrzy­ma­ją szcze­pion­ki z dwóch róż­nych szcze­pio­nek, nawet jeśli inne kra­je nie zatwier­dzi­ły mie­sza­nia dawek.

„Będzie­my współ­pra­co­wać ze spo­łecz­no­ścią mię­dzy­na­ro­do­wą, aby upew­nić się, że ludzie, któ­rzy są w peł­ni zaszcze­pie­ni w spo­sób, któ­ry Kana­da uzna­je za bez­piecz­ny i sku­tecz­ny, będą mie­li uzna­ne szcze­pie­nia na całym świe­cie” – powiedział.

W czwar­tek mini­ster spraw mię­dzy­rzą­do­wych Domi­nic LeBlanc został popro­szo­ny o poda­nie, co robi rząd fede­ral­ny, aby zapew­nić uzna­nie mie­sza­nych dawek przez inne kraje.

„Współ­pra­cu­je­my z sojusz­ni­ka­mi… dzie­ląc się dany­mi, pra­cu­jąc z nimi nad naj­lep­szy­mi stra­te­gia­mi szcze­pień, więc rozu­mie­my oba­wy Kana­dyj­czy­ków doty­czą­ce podró­ży mię­dzy­na­ro­do­wych” – odpowiedział.

LeBlanc wska­zał na wysił­ki rzą­du fede­ral­ne­go na rzecz stwo­rze­nia uzna­ne­go na całym świe­cie dowo­du szcze­pie­nia – lub pasz­por­tu szcze­pion­ko­we­go – ale nie powie­dział, jak to będzie dzia­łać dla Kana­dyj­czy­ków z dwo­ma róż­ny­mi daw­ka­mi, cho­ciaż dodał, że wię­cej szcze­gó­łów zosta­nie udo­stęp­nio­nych „w nad­cho­dzą­cych tygo­dniach i miesiącach.”

Nie­któ­rzy Kana­dyj­czy­cy  zaszcze­pie­ni zgod­nie z tą radą zaczę­li napo­ty­kać trud­no­ści, przy podró­żo­wa­niu do kra­jów, w któ­rych mie­sza­nie dawek nie jest uznawane.

Ofi­cjal­ne zale­ce­nie rzą­du kana­dyj­skie­go mówi aby nie podró­żo­wać w celach innych niż istotne.