Uro­czy­stość wrę­cze­nia Pucha­ru Nie­pod­le­głej 2021

Epi­de­mia COVID-19 unie­moż­li­wi­ła kon­ty­nu­ację dorocz­nych regat o Puchar Nie­pod­le­głej w latach 2020 i 2021. Z ini­cja­ty­wy Kon­su­la­tu Gene­ral­ne­go RP w Toron­to, w imię kon­ty­nu­acji tra­dy­cji tych regat usta­no­wio­nych dla upa­mięt­nie­nia odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści w 1918 roku w tym roku Puchar Nie­pod­le­głej został wrę­czo­ny za naj­lep­sze osią­gnię­cie żeglar­skie w okre­sie 2019–2021.
Decy­zją Zarzą­du Pol­sko-Kana­dyj­skie­go Jacht Klu­bu w Toron­to „Bia­ły Żagiel ” Pucha­rem Nie­pod­le­głej 2021 został nagro­dzo­ny Leszek Stan­kie­wicz za eta­po­wy rejs wokół Ame­ry­ki Połu­dnio­wej 2019- 2021.
Uro­czy­stość mia­ła odbyć się w ogro­dach jed­nak nad­cho­dzą­ca burza zmu­si­ła do wej­ścia wewnątrz, gdzie uświet­nił ją szan­ta­mi zespół Szan­ty, Szan­ty and all that Jazz