Kana­da wyprze­dzi­ła Sta­ny Zjed­no­czo­ne pod wzglę­dem licz­by szcze­pień dru­giej daw­ki, po mie­sią­cach pozo­sta­wa­nia w tyle za swo­im połu­dnio­wym sąsiadem.

Od 16 lip­ca 48,45% Kana­dyj­czy­ków jest w peł­ni zaszcze­pio­nych prze­ciw­ko Covid-19, w porów­na­niu z 48,05% Amerykanów.

W Sta­nach Zjed­no­czo­nych zaha­mo­wa­nie wskaź­ni­ków szcze­pień poja­wia się wśród nie­po­ko­ją­ce­go wzro­stu przy­pad­ków Covid-19.

Pre­zy­dent Joe Biden nie zdo­łał osią­gnąć usta­lo­ne­go przez sie­bie celu, jakim jest 70% zaszcze­pio­nych doro­słych przed week­en­dem świą­tecz­nym 4 lip­ca. Oko­ło 68% Ame­ry­ka­nów w wie­ku 18 lat i star­szych otrzy­ma­ło co naj­mniej jeden zastrzyk.

Bia­ły Dom i wła­dze lokal­ne zwró­ci­ły się zarów­no ku kre­atyw­nym roz­wią­za­niom, jak i cele­bry­tom, aby prze­ko­nać do szczepień.

Rów­nież w Kana­dzie licz­ba szcze­pio­nek spa­dła w ostat­nich tygo­dniach po gwał­tow­nym wzro­ście, któ­ry roz­po­czął się pod koniec marca.

Dwa z pół­noc­nych tery­to­riów Kana­dy — Jukon i Tery­to­ria Pół­noc­no-Zachod­nie — pro­wa­dzą z odpo­wied­nio oko­ło 75% i 72% zaszcze­pio­nych mieszkańców.

Wśród kra­jów G20, Kana­da jest obec­nie lide­rem pod wzglę­dem licz­by szcze­pień. Według dzien­ni­ka New York Times,   pla­su­je się na 15. miej­scu pod wzglę­dem odset­ka w peł­ni zaszcze­pio­nej popu­la­cja,  USA są tuż za nią.

za bbc