W obli­czu nowych wyzwań Bia­ło­ruś oprze się na współ­pra­cy z Rosją i Chi­na­mi – powie­dział w ponie­dzia­łek mini­ster spraw zagra­nicz­nych Uła­dzi­mir Makiej. Jak oce­nił, prze­ciw­ko Bia­ło­ru­si toczy się woj­na hybry­do­wa — finansowo-gospodarcza.

„To przede wszyst­kim nasi part­ne­rzy stra­te­gicz­ni, Rosja i Chi­ny, a tak­że inne pań­stwa” – powie­dział Makiej, wska­zu­jąc kie­run­ki, na któ­rych Bia­ło­ruś będzie szu­kać wsparcia.

Szef dyplo­ma­cji wystą­pił pod­czas semi­na­rium dla kie­row­ni­ków bia­ło­ru­skich pla­có­wek dyplo­ma­tycz­nych za granicą.

„Sytu­acja w poli­ty­ce zagra­nicz­nej i gospo­dar­czej, któ­ra bar­dzo gwał­tow­nie zmie­ni­ła się w cią­gu minio­ne­go roku, stwo­rzy­ła nowe wyzwa­nia, przede wszyst­kim zwią­za­ne z woj­ną hybry­do­wą. Pro­wa­dzo­na jest woj­na finan­so­wo-gospo­dar­cza, roz­pę­ta­na przez Zachód. Wyma­ga ona szyb­kich, ale i prze­my­śla­nych wie­lo­wy­mia­ro­wych odpo­wie­dzi” – oświad­czył Makiej, cyto­wa­ny przez pań­stwo­wą agen­cję BiełTA.

Mini­ster wska­zy­wał, że pomi­mo trud­no­ści, Bia­ło­ru­si uda­ło się w tym roku osią­gnąć wzrost eksportu.

Z Miń­ska Justy­na Prus (PAP)