Rząd fede­ral­ny ogło­sił w ponie­dzia­łek, że pla­nu­je wkrót­ce ponow­nie pozwo­lić w peł­ni zaszcze­pio­nym tury­stom wjeż­dżać do kraju .

Rząd ogło­sił też, że 9 sierp­nia zno­si wymóg trzy­dnio­we­go poby­tu w hote­lu zatwier­dzo­nym przez rząd dla wszyst­kich podróżnych.

Od 9 sierp­nia od godzi­nie 12:01 ET. — w peł­ni zaszcze­pie­ni oby­wa­te­le USA i sta­li rezy­den­ci miesz­ka­ją­cy w tym kra­ju będą mogli odwie­dzić Kana­dę bez koniecz­no­ści pod­da­wa­nia się kwa­ran­tan­nie przez dwa tygodnie.

Rząd powie­dział, że pla­nu­je zezwo­lić w peł­ni zaszcze­pio­nym tury­stom ze wszyst­kich innych kra­jów na wjazd do Kana­dy od 7 września.

Od 9 sierp­nia dzie­ci poni­żej 12 roku życia – któ­re nie zosta­ły jesz­cze zatwier­dzo­ne do otrzy­ma­nia szcze­pion­ki – będą zwol­nio­ne z wymo­gu kwa­ran­tan­ny po wjeź­dzie do Kana­dy i mogą podró­żo­wać z rodzi­ca­mi, jeśli prze­strze­ga­ją innych środ­ków zdro­wia publicznego.

Dzie­ci te powin­ny jed­nak uni­kać spo­tkań gru­po­wych, takich jak szko­ła, obo­zy i przed­szko­la – zwłasz­cza w pomiesz­cze­niach zamkniętych.

Doro­śli   będą musie­li przed­sta­wić dowód (w języ­ku angiel­skim lub fran­cu­skim), że otrzy­ma­li kom­plet­ną serię jed­nej ze szcze­pio­nek zatwier­dzo­nych do sto­so­wa­nia w Kana­dzie. Ozna­cza to dwie daw­ki pro­duk­tów Pfi­zer, Moder­na lub Astra­Ze­ne­ca lub jed­ną daw­kę szcze­pion­ki John­son & John­son przy­naj­mniej 14 dni przed przybyciem.

Wszy­scy podróż­ni muszą sko­rzy­stać z rzą­do­we­go por­ta­lu Arri­ve­CAN, aby prze­słać swo­je infor­ma­cje. Jeśli speł­nia­ją te kry­te­ria, nie będą musie­li pod­dać się kwa­ran­tan­nie po przy­by­ciu do Kanady.

Podróż­ni nadal będą musie­li uzy­skać wynik testu mole­ku­lar­ne­go COVID-19 przed przy­by­ciem do Kanady.

Jed­nak rząd ogło­sił tak­że, że pla­nu­je roz­po­cząć nowy pro­gram nad­zo­ru na lot­ni­skach i lądo­wych przej­ściach gra­nicz­nych od 9 sierp­nia. W peł­ni zaszcze­pio­ne oso­by nie będą potrze­bo­wa­ły testu po przy­by­ciu, chy­ba że zosta­ną do nie­go loso­wo wybra­ne. „Ta stra­te­gia pozwa­la wła­dzom Kana­dy na dal­sze moni­to­ro­wa­nie warian­tów budzą­cych oba­wy w Kana­dzie a tak­że sku­tecz­no­ści szcze­pio­nek” – czy­ta­my w rzą­do­wym komu­ni­ka­cie prasowym.

Nawet jeśli uwa­ża­ją, że zosta­ną zwol­nie­ni, wszy­scy w peł­ni zaszcze­pie­ni podróż­ni nadal będą musie­li mieć plan kwa­ran­tan­ny na wypa­dek, gdy­by funk­cjo­na­riusz stra­ży gra­nicz­nej stwier­dził, że nie speł­nia­ją nie­zbęd­nych wymagań.

Podróż­ni nie­zasz­cze­pie­ni lub nie­do­sta­tecz­nie zaszcze­pie­ni nadal będą musie­li pod­dać się kwa­ran­tan­nie przez 14 dni.

Rząd ogło­sił też, że 9 sierp­nia zno­si wymóg trzy­dnio­we­go poby­tu w hote­lu zatwier­dzo­nym przez rząd dla wszyst­kich podróżnych.

Dzi­siej­sze ogło­sze­nie jest następ­stwem wcze­śniej­sze­go zła­go­dze­nia restryk­cji dla Kana­dyj­czy­ków. Od 5 lip­ca w peł­ni zaszcze­pie­ni oby­wa­te­le Kana­dy i sta­li miesz­kań­cy mogą pomi­nąć wymóg 14-dnio­wej kwarantanny.

Bia­ły Dom nie ogło­sił jesz­cze tego rodza­ju prze­pi­sów dla Kanadyjczyków.

„Kon­ty­nu­uje­my prze­gląd naszych ogra­ni­czeń doty­czą­cych podró­ży. Wszel­kie decy­zje doty­czą­ce ponow­ne­go otwar­cia podró­ży będą podej­mo­wa­ne przez naszych eks­per­tów w zakre­sie zdro­wia publicz­ne­go i medy­cy­ny” – powie­dzia­ła dziś sekre­tarz pra­so­wy Bia­łe­go Domu Jen Psaki.

Poza zmia­ną zasad, któ­ra pozwo­li w peł­ni zaszcze­pio­nym Ame­ry­ka­nom dostać się do Kana­dy, 9 sierp­nia wej­dzie w życie sze­reg innych zmian.

W ramach począt­ko­wych środ­ków zapo­bie­ga­ją­cych COVID-19 rząd ogra­ni­czył  loty mię­dzy­na­ro­do­we do zale­d­wie czte­rech lotnisk.

Od 9 sierp­nia loty mię­dzy­na­ro­do­we prze­wo­żą­ce pasa­że­rów ponow­nie będą mogły lądo­wać na nastę­pu­ją­cych lot­ni­skach: Mię­dzy­na­ro­do­wy Port Lot­ni­czy Hali­fax Stan­field; Mię­dzy­na­ro­do­wy port lot­ni­czy Quebec-Jean Lesa­ge; Mię­dzy­na­ro­do­wy port lot­ni­czy Otta­wa Macdonald–Cartier; mię­dzy­na­ro­do­we lot­ni­sko Win­ni­peg James Arm­strong Richard­son; oraz Mię­dzy­na­ro­do­wy Port Lot­ni­czy Edmonton.

Trans­port Cana­da ogło­sił rów­nież, że prze­dłu­żył zakaz bez­po­śred­nich komer­cyj­nych i pry­wat­nych lotów pasa­żer­skich do Kana­dy z Indii do 21 sierpnia.