Towa­rzy­stwo War­szaw­skie orga­ni­zu­je obcho­dy 77-tej rocz­ni­cy wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go pod Pomni­kiem Katyń­skim 1 sierp­nia o godz. 11am (godzi­na W w Polsce).

Zapra­sza­my.

Marian Kowal­ski

Towa­rzy­stwo Warszawskie

przy współ­pra­cy Kon­gre­su Polo­nii Kana­dyj­skiej Okręg Toronto.