Kra­jo­wa Agen­cja Auto­strad Sło­wa­cji zamknę­ła od rana w ponie­dzia­łek do 31 sierp­nia br. auto­stra­dę D3 pro­wa­dzą­cą do Pol­ski. Po połu­dniu poin­for­mo­wa­no, że remont dro­gi został przy­spie­szo­ny z pla­no­wa­ne­go wcze­śniej ter­mi­nu jesien­ne­go z uwa­gi na umo­wę z zagra­nicz­ną eki­pą filmową.
Kie­row­cy, któ­rzy pla­no­wa­li podróż z Pol­ski przez dro­gę S1 łączą­cą się z D3 na Sło­wa­cji, muszą wyko­rzy­stać objaz­dy przez dro­gę I/12. Nie moż­na na nią wjeż­dżać pojaz­da­mi powy­żej 7,5 tony. Podob­nie muszą postą­pić ci, któ­rzy jadą ze Sło­wa­cji do Pol­ski. Dla nich objazd pro­wa­dzi po dro­dze I/11 w kie­run­ku Cze­skie­go Cie­szy­na przez miej­sco­wo­ści Svr­czi­no­vec i Zatky.

Ser­wi­so­we napra­wy auto­stra­dy D3 zapla­no­wa­ne były na jesień. Agen­cja Auto­strad szcze­gó­ło­wo infor­mo­wa­ła o nie­zbęd­nych prze­glą­dach i ewen­tu­al­nych napra­wach, tak­że w tune­lach Pola­na, Svr­czi­no­vec i Powż­ski Chlmec.

Na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Żyli­nie w pół­noc­no-zachod­niej Sło­wa­cji w ponie­dzia­łek po połu­dniu poin­for­mo­wa­no, że dzię­ki zmia­nie ter­mi­nu remon­tów moż­li­we będzie wyko­rzy­sta­nie dróg przez zagra­nicz­ną eki­pę filmową.

reklama

Reali­za­to­rzy fil­mu mają zająć dro­gi na tydzień do 10 dni zdję­cio­wych. Póź­niej dro­go­wcy mają mieć auto­stra­dę do swo­jej dyspozycji.

Przed­sta­wi­ciel­ka sło­wac­kie­go Fun­du­szu Audio­wi­zu­al­ne­go Zuza­na Bie­li­ko­va powie­dzia­ła dzien­ni­ka­rzom, że reali­za­to­rzy fil­mu są goto­wi pozo­sta­wić na Sło­wa­cji od 800 tys. do 5 mln euro. Tytu­łu fil­mu, nazwy pro­du­cen­ta ani kra­ju, skąd pocho­dzą reali­za­to­rzy, nie zdradziła.

 

za tvp info