Pre­mier Fran­co­is Fran­co­is Legault zapo­wie­dział w śro­dę, że Quebec będzie nadal dzia­łał w warun­kach sta­nu wyjąt­ko­we­go z powo­du roz­prze­strze­nia­nia się warian­tu Del­ta wiru­sa COVID-19.

Stan wyjąt­ko­wy został po raz pierw­szy ogło­szo­ny w mar­cu 2020 r. i od tego cza­su był sta­le odnawiany.

Legault sądzi, że nie­daw­ny wzrost licz­by przy­pad­ków COVID-19  ze wzglę­du na bar­dziej zaraź­li­wy wariant, będzie nara­stał powo­du­jąc wzrost hospitalizacji.

„Moż­li­we, że polu­zo­wa­nie, o któ­rym  myśle­li­śmy, zosta­nie odło­żo­ne na póź­niej” – stwier­dził, wska­zu­jąc na potrze­bę zacho­wa­nia ostroż­no­ści, jeśli cho­dzi o zasa­dy zdro­wia publicz­ne­go, takie jak nosze­nie masek w miej­scach publicznych.

Pre­mier powie­dział, że stan zagro­że­nia zdro­wia, któ­ry był ostat­nio kwe­stio­no­wa­ny przez par­tie opo­zy­cyj­ne, musi zostać prze­dłu­żo­ny na czas nie­okre­ślo­ny, aby dać rzą­do­wi pro­win­cji upraw­nie­nia potrzeb­ne do zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa Quebecers.