Re: [Goniec] A post of inte­rest: “Chrze­ści­ja­nie zagro­że­ni w Kanadzie”

Sza­now­ny Panie Andrzeju,

        Dzię­ku­ję za infor­ma­cje z “kra­ju pach­ną­ce­go żywi­cą”. Choć są to infor­ma­cje przy­gnę­bia­ją­ce, to nie sa one zaska­ku­ją­ce. Kana­da od daw­na znaj­du­je się w awan­gar­dzie rewo­lu­cji neo­bol­sze­wic­kiej, a wyja­snia­nie dla­cze­go tak się dzie­je zabra­ło­by zbyt wie­le miej­sca i czasu.

reklama

        Co mnie oso­bi­ście smu­ci, to stan świa­do­mo­ści tych naszych roda­ków przed­sta­wio­nych w fil­mie. Kościół kato­lic­ki zna­lazł się pod oku­pa­cją panów Tru­de­au w sutan­nach jakieś 60 lat temu i tego nasi roda­cy jak­by nie rozu­mie­ją i nadal coś opo­wia­da­ją o JPII, patrząc w tym kie­run­ku z nadzie­ją i nostalgią.

        Jeśli Pola­cy nie nawró­cą sie na kato­li­cyzm i nie porzu­cą bred­ni moder­ni­zmu, któ­ry podą­ża reka w rekę z glo­ba­li­zmem, to nawet 100-tysięcz­ne zgro­ma­dze­nia nicze­go nie zmienią.

Szko­da, że nie uda­ło nam się nawią­zać współ­pra­cy, któ­rą pro­po­no­wa­łem, aby cho­ciaż w małym zakre­sie pro­pa­go­wać wia­rę kato­lic­ką i dema­sko­wać kłam­stwa fał­szy­wych pro­ro­ków prze­bra­nych w sza­ty bisku­pów i papie­ży ostat­nich 60 lat.

Z Panem Bogiem

Sła­wo­mir Soja

Od redak­cji: Z Panem Bogiem

•••

        Dzien dobry panie Redaktorze,

Poni­żej tro­chę nawią­za­łam do pana arty­ku­łu Cze­go my będzie­my bro­nić? Nie wiem, może  naszej twa­rzy bez maski? Bo ta twarz jest tak waż­na w rela­cji z inny­mi ludź­mi. Gdy się uśmie­cha­my świat się uśmie­cha tak­że. Gdy się smu­ci­my ludzie bie­gną z pomo­cą. Maska wszyst­ko mąci.

        I agree with pre­mier of Alber­ta that pro­vin­ce is tre­ated as second cate­go­ry and Quebec is  Otta­wa favo­ri­te with not much to offer  us Cana­dians  just cre­ating ide­olo­gi­cal cha­os.  I sup­port Alber­ta lifting  regi­me  sani­ta­ry  restrictions.

        I see one of  “mista­ke “ of  Mini­ster Pat­ty Haj­du ending  in  Poli­tics. Her input is destruc­ti­ve as the facts point out.

        Just FYI in case of elec­tion domi­nion machi­nes  are out of coun­ting votes . It has  Bad rid­ged tracks in  Cana­da 2019 and USA 2020 elec­tions.  What we citi­zens sup­po­se to fight for today?.

        Tho­se sol­diers  who fought  for our  fre­edoms losing  lives  and Tru­de­au let them down squ­ashing that fought fre­edom. Even wor­se he did…

        Sani­ta­ry ter­ror and attack of Chri­stians that it is all Tru­de­au doing.                  Tru­de­au main goal is  that ‘ Grass- traw­ka  “ when forest and chur­ches are bur­ning. I am good at math i can count tho­se votes bet­ter than any machi­nes.  I will be pre­ci­se even to one vote .

Wie­sla­wa

Hamil­ton

Od redak­cji: Zga­dza się, maska wszyst­ko mąci