Koro­na­wi­rus, co to?

Już każ­dy wie, że coś takie­go daw­no się nie zda­rzy­ło, a rezul­ta­ty będą nie do opi­sa­nia, ale nikt nie powie­dział jesz­cze, że to Kara Boża za nasze przewinienie

Reklama

Trzy powsta­nia

Czci­my tych, co poszli do boju o Wol­ną Pol­skę, ale czy moż­na czcić tych, co powsta­nia wywo­ła­li. Po każ­dym z nich sytu­acja Pola­ków była gorsza.

        Jeśli wia­do­mym było kie­row­nic­twu AK co zro­bi­li Sowie­ci w Wil­nie, Lwo­wie i Lubli­nie to czy moż­na było robić powsta­nie, w któ­rym zgi­nę­ło ponad 200 000 oby­wa­te­li w tym kwiat młodzieży?

Popis Klau­na

        W rocz­ni­ce sfał­szo­wa­nych wybo­rów Koł­choź­nik zor­ga­ni­zo­wał „kon­fe­ren­cję pra­so­wą”, na któ­rej było z 500 osób, głów­nie biu­ro­kra­tów bia­ło­ru­skich, w tym nawet umun­du­ro­wa­nych gene­ra­łów, a tyl­ko z 30 dzien­ni­ka­rzy zagra­nicz­nych i to „dobra­nych”, w tym trój­ka z Pol­ski. Co cie­ka­we, może 15 osób mia­ło na nosach maski, pod­czas gdy w super­mar­ke­tach nie obsłu­gu­ją bez nich.

        Co naj­gor­sze, impre­za trwa­ła ponad 8 godzin i mało było inte­re­su­ją­cych pytań. Co naj­go­rzej, nikt z przy­by­łych Pola­ków nie zapy­tał o sie­dzą­ce­go  od 16 mie­się­cy bez jakie­go­kol­wiek aktu oskar­że­nia  kan­dy­da­ta na pre­zy­den­ta pana Cie­cha­no­wi­cza, oraz sie­dzą­cych od 4 mie­się­cy akty­wi­stów Pola­ków, pani Borys i pana Poczobuta.

        Ktoś póź­niej napi­sał w inter­ne­cie, że impre­za były zro­bio­na dla Puti­na, któ­ry jak wia­do­mo, utrzy­mu­je nasze­go wodza i ale ma coraz mniej „przy­jem­no­ści” z tego tytułu.

        Był to popis pół­praw­dy, bo Koł­choź­nik twier­dził, że demon­stran­ci 10 sierp­nia byli uzbro­je­ni i było ich 46 700, a zapew­ne co naj­mniej trzy razy tyle. Twier­dził, że sank­cje Bia­ło­ru­si nie dodu­szą, co w pew­nej mie­rze jest praw­dą, bo co da fakt, że jego głów­ni pod­wład­ni i syno­wie nie mogą jeź­dzić do kra­jów UE.

        Dopie­ro ostat­nie sank­cje, jak zakaz prze­wo­zu nawo­zów fos­fo­ro­wych, przez kra­je UE jak Litwa czy Łotwa, jest napraw­dę bole­sny, ale cze­mu dopie­ro teraz to nastą­pi­ło, choć może będzie je mógł wywo­zić przez rosyj­ski Murmańsk

        Po tylu godzi­nach toko­wa­nia Koł­choź­nik  z tru­dem zszedł ze sce­ny, co obec­ni odczy­ta­li, że jest źle z jego zdrowiem.

Kie­dy pad­nie Kołchoźnik

        Nie wiem czy słusz­nie prze­wi­du­ję, że coś nad­zwy­czaj­ne­go się sta­nie co spo­wo­du­je napraw­dę maso­we wystą­pie­nie oby­wa­te­li. Wte­dy dopie­ro Cygań­ski Baron zro­zu­mie, że prze­grał i opu­ści kraj

Ofer­ta

        Pod­czas wspo­mnia­nej nasia­dów­ki Łuka­szen­ko zaofe­ro­wał zwol­nie­nie wszyst­kich więź­niów, jest ich z 400, za likwi­da­cję sank­cji czy­li sank­cje już mu „prze­szka­dza­ją”. Pyta­nie czy Zachód jest taki głu­pi i na to przystanie.

Czy tędy droga.

        Były mini­ster Latusz­ka miał prze­mó­wie­nie w inter­ne­cie, któ­re uka­za­ło się jak jakieś płat­ne ogło­sze­nie. Twier­dził, że trze­ba opra­co­wać nową kon­sty­tu­cję, a po jej przy­ję­ciu w 90 dni zro­bić wol­ne wybory.

        Naj­pierw, nie kon­sty­tu­cja jest naj­waż­niej­sza a pro­gram gospo­dar­czy. Potem musi być jakiś rząd tym­cza­so­wy, któ­ry tę kon­sty­tu­cję zapro­po­nu­je i prze­pro­wa­dzi wol­ne wybory.

Zada­nie

        Każ­dy z nas powi­nien posta­wić sobie jakieś więk­sze zada­nie i każ­de­go dnia w czymś przy­bli­żyć jego realizacje.

Nowy gulag.

        Cygań­ski Baron posta­no­wił stwo­rzyć na zachód od Miń­ska obóz kon­cen­tra­cyj­ny dla prze­ciw­ni­ków reżimu.

Coś nowe­go.

        Prze­ciw­ni­cy reżi­mu odkry­li i opu­bli­ko­wa­li infor­ma­cje o na wiel­ką ska­lę pro­wa­dzo­nej akcji pod­słu­chu roz­mów poli­cjan­tów, bo słusz­nie się wódz oba­wia, że oni nie są w rze­czy­wi­sto­ści mu tak odda­ni, jak by chciał.

        Zresz­tą już ponad 10 lat temu jeden z puł­kow­ni­ków powie­dział mi na osob­no­ści, że nie­na­wi­dzi Cygań­skie­go Baro­na i jego reżimu.

        Jeśli tak jest to nastą­pi z popar­ciem Puti­na zamach sta­nu, ale nie nastą­pi to póki Putin nie zde­cy­du­je kogo na jego miej­sce postawić.

Wirus

        Coraz mniej jego ofiar od zera do 6 przez ostat­nie tygo­dnie w Polsce.

Pła­ce

        Od lip­ca „budże­tów­ka” dosta­ła pre­zent, zmniej­szo­no w niej zarob­ki o 15 % i tyl­ko jesz­cze nie wia­do­mo czy to obej­mie nauczy­cie­li. Moja żona pra­cu­ją­ca na 3–4 eta­tu stra­ci­ła 80 rubli, czy­li prak­tycz­nie 30 dola­rów. Na doda­tek, pro­wa­dzi się reduk­cję sta­no­wisk czy­li redu­ku­je per­so­nel, co aku­rat ma sens, bo biu­ro­kra­tów jest moc moc za dużo.

        To wszyst­ko powo­du­je, że ludzie mają mniej pie­nię­dzy i na przy­kład na ryn­ku Koma­row­ka jest co naj­mniej 15% wol­nych sta­no­wisk, a kie­dyś były tam wszyst­kie zaję­te, nie tyl­ko trze­ba było pła­cić, ale dawać spo­rą łapów­kę administracji.

Klę­ska

        Tali­bo­wie wzię­li Kabul i będzie to co mógł każ­dy prze­wi­dzieć rzeź. Teraz może kto mądrzej­szy poli­czy ile wpro­wa­dze­nie tam wojsk NATO kosz­to­wa­ło i co dało. Zapew­ne będzie się śmiał z tego Putin i Rosjanie

Łapów­ki

        Wystę­pu­je tam, gdzie mię­dzy sprze­da­ją­cym a kupu­ją­cym nie ma pośred­ni­ków. Jest ich zadzi­wia­ją­ca ilość.

        W PRL‑u były wol­no­cło­we skle­py — PEWEXY- gdzie za dola­ry kupo­wa­ło się to, co nie było na ogół dostęp­ne w nor­mal­nych skle­pach. Ale by dola­ry zmie­nić na zło­te kupo­wa­ło się to i owo np konia­ki i odsprze­da­wa­ło nawet pań­stwo­wym insty­tu­cjom, jak skle­py DELIKATESY

        Wów­czas było dość popu­lar­ne obda­rzyć leka­rzy za uda­ną ope­ra­cję koniakiem.

        W jed­nym z war­szaw­skich Deli­ka­te­sów wpa­dli na pomysł, by zba­dać jak butel­ka konia­ku krą­ży. Zro­bi­li na ety­kiet­ce dys­kret­ny zna­czek i oka­za­ło się, że aż 7 razy krążyła.

        Bar­dziej wyra­fi­no­wa­ną łapów­kę sto­so­wa­no w Egip­cie. Tam każ­dy nowy przed­sta­wi­ciel obcych linii lot­ni­czych zama­wiał sobie u jubi­le­ra wizy­tów­kę wyko­na­ną z 18 kara­to­wej zło­tej blachy.

        Z oka­zji świę­ta naro­do­we­go prze­sy­łał sze­fo­wi admi­ni­stra­cji lot­ni­ska kwia­ty i… taką wizy­tów­kę, któ­rą kil­ka dni potem u jubi­le­ra odkupywał.

Tam to działa

        Sta­le oglą­dam w inter­ne­cie fil­mi­ki o Sin­ga­pu­rze i dowie­dzia­łem się, że jest tam moc pań­stwo­wych firm i co cie­ka­we dobrze działają.

Okra­da­nie swoich

        Marze­niem ofi­ce­rów LWP było dosta­nie dele­ga­cji na Komi­sji Nad­zo­ru Prze­rwa­nia Dzia­łań Wojen­nych w Wiet­na­mie. Tam ofi­cjal­ne wyna­gro­dze­nie było wyso­kie, bo oprócz Pola­ków byli Hin­du­si i Kanadyjczycy

        Jed­nak zamiast ponad 1000 dola­rów mie­sięcz­nie jak dosta­wa­li inni ofi­ce­ro­wie oni dosta­wa­li coś 100 dola­rów bo resz­tę pobie­ra­ło w ich imie­niu dowództwo.

Nowo­gró­dek

        Żyła zło­ta dla Bia­ło­ru­si. Każ­dy kiep wie, że tam się uro­dził Adam Mic­kie­wicz. W lip­cu i sierp­ni bywa­ły tam z dwa auto­bu­sy z Pol­ski, a powin­ny bywać już od 15 maja do 15 paź­dzier­ni­ka nie dwa a z sześć.

        Nie potrze­ba tak wiel­kich inwe­sty­cji. Dokoń­cze­nie budo­wy jed­ne­go hote­lu, Na naj­wyż­szym pię­trze pała­cu Radzi­wił­łów stwo­rzyć hostel dla mło­dzie­ży oraz dokoń­czyć budo­wę dużej restauracji.

        Na, ale nikt tego nie chce robić, a Bia­ło­ruś tra­ci do 10 mln dola­rów rocznie.

Alek­san­der Pruszyński