Ugo­da podob­no nic nie mówi na temat ewen­tu­al­ne­go  uwol­nie­nia z wię­zie­nia w Chi­nach prze­trzy­my­wa­nych tam Kana­dyj­czy­ków Micha­ela Spa­vo­ra i Micha­ela Kovriga
Meng, któ­ra odpo­wia­da z wol­nej sto­py w Van­co­uver od pra­wie trzech lat, poja­wi się za pomo­cą łącza wideo na roz­pra­wie ame­ry­kań­skie­go sądu fede­ral­ne­go na Brooklynie

Meng Wan­zhou, dyrek­tor wyko­naw­czy Huawei Tech­no­lo­gies Co., doszła do poro­zu­mie­nia z ame­ry­kań­ski­mi pro­ku­ra­to­ra­mi, co umoż­li­wi jej powrót do Chin, jak twier­dzą oso­by zazna­jo­mio­ne z sytu­acją. Ugo­da koń­czy spór praw­ny, któ­ry przy­czy­nił się do pogrą­że­nia sto­sun­ków Peki­nu z Kana­dą i Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi w kryzysie.
Meng, któ­ry zosta­ła aresz­to­wa­na na mię­dzy­na­ro­do­wym lot­ni­sku w Van­co­uver w grud­niu 2018 r. na pod­sta­wie ame­ry­kań­skie­go naka­zu, zosta­ła oskar­żo­ny o oszu­stwa ban­ko­we i z,alanie sank­cji ame­ry­kań­skich  rze­ko­mo wpro­wa­dza­jąc w błąd bank HSBC na temat inte­re­sów w Iranie.