Bra­ki kadro­we zmu­si­ły dwa duże szpi­ta­le w Michi­gan do zmniej­sze­nia licz­by łóżek.

Tym­cza­sem w związ­ku z nową falą wiru­sa do szpi­ta­li napły­wa­ją pacjenci

Hen­ry Ford Health Sys­tems z sie­dzi­bą w Detro­it poin­for­mo­wał o zamknię­ciu 120 łóżek w pię­ciu z ośmiu szpi­ta­li z powo­du bra­ku pie­lę­gnia­rek i innych pra­cow­ni­ków do ich obsłu­gi. Dwa dni póź­niej Beau­mont Health Sys­tems ogło­si­ło, że tym­cza­so­wo zamy­ka 180 łóżek z powo­du bra­ku personelu.

Hen­ry Ford Health i Beau­mont Health, wraz z więk­szo­ścią sie­ci szpi­ta­li w Michi­gan, wpro­wa­dzi­ły na począt­ku tego roku wyma­ga­nia doty­czą­ce szcze­pie­nia wszyst­kich swo­ich pra­cow­ni­ków prze­ciw­ko wiru­so­wi Covid. Tym, któ­rzy odmó­wią, gro­zi zawie­sze­nie lub zwol­nie­nie z pracy

Hen­ry Ford Health Sys­tem nie ujaw­nił licz­by pra­cow­ni­ków, któ­re stra­cił z powo­du nie­prze­strze­ga­nia naka­zu.  Brian Peters, dyrek­tor gene­ral­ny Michi­gan Health and Hospi­tal Asso­cia­tion , powie­dział, że  dokład­ne dane nie będą dostęp­ne do cza­su zakoń­cze­nia ogól­no­sta­no­we­go bada­nia jesz­cze w tym roku.

W wywia­dzie dla The Epoch Times, były lekarz Hen­ry­’e­go For­da, dr Mo Talia, któ­ry nie­daw­no został uka­ra­ny za odmo­wę szcze­pion­ki  zakwe­stio­no­wał zasad­ność „zwal­nia­nia bar­dzo potrzeb­nych pie­lę­gnia­rek i innych pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia  kie­dy są naj­bar­dziej potrzebni”.

Była pie­lę­gniar­ka Hen­ry­’e­go For­da, Katie Kirn, któ­rą zwol­nio­no za odmo­wę szcze­pie­nia, powie­dzia­ła The Epoch Times: „Abso­lut­nie uwa­żam, że cię­cia łóżek są spo­wo­do­wa­ne bra­kiem per­so­ne­lu z powo­du naka­zu szczepień”.

Była pie­lę­gniar­ka Hen­ry­’e­go For­da, Kri­sten Noble, któ­ra rów­nież stra­ci­ła pra­cę za odmo­wę szcze­pie­nia, stwier­dzi­ła, że pan­de­mia to nie czas kie­dy „zwal­nia się per­so­nel medyczny”.

Nakaz szcze­pień wpro­wa­dzi­ła admi­ni­stra­cja Jo Bidena