Dwie oso­by zosta­ły aresz­to­wa­ne po sobot­nim pro­te­ście prze­ciw­ko szcze­pion­kom i maskom przed Eaton Center.

Poli­cja twier­dzi, że gru­pa pro­te­stu­ją­cych pró­bo­wa­ła wejść do cen­trum han­dlo­we­go, ale ochro­nia­rze odmó­wi­li im wstępu.

Fil­my opu­bli­ko­wa­ne w mediach spo­łecz­no­ścio­wych poka­zu­ją tłum pró­bu­ją­cy się­we­drzeć się do cen­trum han­dlo­we­go, prze­py­cha­ją­cy się z funk­cjo­na­riu­sza­mi ochro­ny i poli­cji, krzy­czą­cy „wol­ność”.

W pew­nym momen­cie na nagra­niu sły­chać pro­te­stu­ją­ce­go, któ­ry mówi gru­pie przez mega­fon, że „jest wie­le wejść” i że powin­ni „odstą­pić od policji”.

29-let­ni Micha­el Leaf z Thorn­hill i 23-let­nia Vanes­sa Carval­ho z Bramp­ton zosta­li aresz­to­wa­ni i oskar­że­ni o napaść.