Pro­ku­ra­tor gene­ral­ny Bia­ło­ru­si Andriej Szwed poin­for­mo­wał, że dotych­czas na Bia­ło­ru­si zamknię­to 23 z ponad set­ki pol­skich pla­có­wek oświa­to­wych. Według Szwe­da pla­ców­ki reali­zo­wa­ły „poli­ty­kę anty­pań­stwo­wą” przez „czcze­nie zbrodniarzy”.

„Pro­wa­dzi­li dzia­ła­nia, któ­re w żaden spo­sób nie były zwią­za­ne z cela­mi i zada­nia­mi okre­ślo­ny­mi przez ich doku­men­ty, nie odpo­wia­da­ły one w żaden spo­sób ide­olo­gii nasze­go pań­stwa, a de fac­to były nakie­ro­wa­ne na dzia­łal­ność wywro­to­wą. W koń­cu stwo­rzy­li­śmy listę wszyst­kich pol­skich ban­dy­tów, któ­rzy eks­ter­mi­no­wa­li lud­ność cywil­ną” – powie­dział pro­ku­ra­tor gene­ral­ny Bia­ło­ru­si w wyemi­to­wa­nym na kana­le ONT fil­mie „Параллель «Польша»”, któ­ry opo­wia­da o „ludo­bój­stwie Bia­ło­ru­si­nów, okru­cień­stwach Pola­ków w cza­sie II woj­ny świa­to­wej i pró­bie zama­chu sta­nu w Miń­sku”. Zazna­czył, że „edu­ka­cja i wycho­wa­nie dzie­ci powin­no być pod ści­słą kon­tro­lą państwa”.

Pod­czas Repu­bli­kań­skiej Rady Peda­go­gicz­nej na Bia­ło­ru­si Igor Kar­pien­ko skry­ty­ko­wał m.in. nie­pu­blicz­ne pla­ców­ki edu­ka­cyj­ne, wśród któ­rych są pol­skie szko­ły spo­łecz­ne. Jed­ną z nich była zli­kwi­do­wa­na Pol­ska Szko­ła Spo­łecz­na im. R. Trau­gut­ta w Brze­ściu, funk­cjo­nu­ją­ca przy Forum Pol­skich Ini­cja­tyw Brze­ścia i Obwo­du Brze­skie­go, któ­re­go sze­fo­wą była pol­ska dzia­łacz­ka Anna Pani­sze­wa, repre­sjo­no­wa­na przez władze.Portal Znadniemna.pl zwra­ca uwa­gę, że wzmo­żo­na w ostat­nich latach pre­sja ze stro­ny bia­ło­ru­skich władz na publicz­ne pla­ców­ki z pol­skim języ­kiem naucza­nia spra­wi­ła, że naucza­nie języ­ka pol­skie­go odby­wa się obec­nie głów­nie na kur­sach pozasz­kol­nych orga­ni­zo­wa­nych przez nie­za­leż­ne pol­skie organizacje.

Szy­ka­ny te doty­czy­ły nie tyl­ko ZPB. Pra­gną­ce zacho­wać ano­ni­mo­wość źró­dła poin­for­mo­wa­ły nas wów­czas, że wizy­ta przed­sta­wi­cie­la gro­dzień­skiej pro­ku­ra­tu­ry mia­ła miej­sce w pią­tek tak­że w sie­dzi­bie głów­nej Pol­skiej Macie­rzy Szkol­nej na Bia­ło­ru­si. Sto­wa­rzy­sze­nie to pro­wa­dzi w Grod­nie naj­więk­szą na Bia­ło­ru­si szko­łę spo­łecz­ną naucza­ją­cą w języ­ku pol­skim. Oprócz tego PMS utrzy­mu­je bądź wspie­ra kil­ka mniej­szych pla­có­wek oświa­to­wych w innych miejscowościach.

Na Bia­ło­ru­si miesz­ka ponad 280 tys. etnicz­nych Pola­ków, któ­rzy sta­no­wią naj­więk­szą auto­chto­nicz­ną spo­łecz­ność kre­so­wych Polaków.

za kresy.pl