Dwu­dnio­wy spływ Pili­cą od Toma­szo­wa Mazo­wiec­kie­go do Nowe­go Mia­sta nad Pili­cą. Oko­ło 50 kilo­me­trów. Wyso­ki poziom wody, rze­ka pły­nie wart­ko, bez spe­cjal­ne­go wysił­ku robi­my 6–7 km w cią­gu godzi­ny. Pod dro­dze Spa­ła zna­na z ośrod­ka spor­tu i Ino­włódź z zabyt­ko­wym romań­skim kościo­łem. Wie­czo­rem ogni­sko pod wstę­gą Dro­gi Mlecz­nej, przy odgło­sach ryczą­cych jele­ni. A rano – set­ki paję­czych łapa­czy snów oraz nie­za­po­mnia­ny spek­takl rosy, świa­tła i mgieł.

Kata­rzy­na Nowosielska-Augustyniak
reklama