Komi­sja ds. Alko­ho­lu i Gier w Onta­rio (AGCO) zawie­si­ła we wto­rek licen­cję na alko­hol pubu JAKK  ponie­waż wła­ści­ciel odmó­wił egze­kwo­wa­nia dowo­du szcze­pień, któ­ry wszedł w życie w zeszłą środę.

W komu­ni­ka­cie ACGO twier­dzi, że przed roz­po­czę­ciem pro­gra­mu cer­ty­fi­ka­tów szcze­pio­nek urzęd­ni­cy odwie­dzi­li pub i spo­tka­li się z wła­ści­cie­lem, “aby wyja­śnić nowe zasa­dy”. Wła­ści­ciel zapo­wie­dział, że nie będzie egze­kwo­wał nowych prze­pi­sów   Reope­ning Onta­rio Act (ROA), więc w pubie umiesz­czo­no sto­so­wa­ne oznakowanie.

King­ston Public Health ponoć “otrzy­ma­ło kil­ka skarg doty­czą­cych pubu”, co skło­ni­ło funk­cjo­na­riu­szy do ponow­nej wizy­ty   23 wrze­śnia. Potwier­dzi­li, że dowód szcze­pień nie jest egze­kwo­wa­ny i wła­ści­ciel został oskar­żo­ny o naru­sze­nie ROA.

Ponie­waż wła­ści­ciel pubu  odma­wiał prze­strze­ga­nia prze­pi­sów, kon­ce­sja na alko­hol zakła­du zosta­ła zawieszona.

ACGO wnio­sło rów­nież o cał­ko­wi­te cof­nię­cie licen­cji   „za naru­sze­nie usta­wy Liqu­or Licen­se Act (LLA), w tym wymo­gu, aby posia­dacz licen­cji dzia­łał i pro­wa­dził dzia­łal­ność zgod­nie z pra­wem, zasa­da­mi uczci­wo­ści oraz inte­re­su publicznego.”

Wła­ści­ciel twier­dzi, że choć otrzy­mał tysią­ce dola­rów grzy­wien, rośnie  popar­cie miej­sco­we­go spo­łe­czeń­stwa, a do jego baru przy­cho­dzą ludzie z całej prowincji.