Armia Ira­nu roz­po­czę­ła manew­ry woj­sko­we w pobli­żu gra­ni­cy z Azer­bej­dża­nem. Sto­sun­ki pomię­dzy sąsia­da­mi w ostat­nich latach ule­gły pogor­sze­niu, co — zda­niem stro­ny irań­skiej — wyni­ka z coraz bliż­szych rela­cji Baku z pań­stwa­mi zachod­ni­mi i Izraelem.

“W ćwi­cze­niach testo­wa­na będzie broń rakie­to­wa i arty­le­ryj­ska, dro­ny oraz śmi­głow­ce” — poin­for­mo­wał Kio­mars Hej­da­ri, dowód­ca irań­skich wojsk lądo­wych, cyto­wa­ny przez tam­tej­szą agen­cję Fars. Nie spre­cy­zo­wa­no jak dłu­go potrwa­ją manew­ry oraz gdzie dokład­nie mają miejsce.

Tego rodza­ju ćwi­cze­nia orga­ni­zo­wa­ne są w Ira­nie spo­ra­dycz­nie, by oce­nić zdol­no­ści bojo­we armii i zapre­zen­to­wać jej poten­cjał — zauwa­ży­ła agen­cja AP.

Odby­wa­ją się w momen­cie wzmo­żo­nych napięć pomię­dzy sąsia­da­mi. Głów­nym zarzu­tem sta­wia­nym Azer­bej­dża­no­wi przez Iran jest jego zaawan­so­wa­na współ­pra­ca mili­tar­na z naj­więk­szym wro­giem Tehe­ra­nu — Izraelem.

“Nie może­my tole­ro­wać obec­no­ści syjo­ni­stycz­ne­go reżi­mu i dzia­łań zagra­ża­ją­cych nasze­mu naro­do­we­mu bez­pie­czeń­stwu w pobli­żu naszej gra­ni­cy. Podej­mie­my wszel­kie nie­zbęd­ne kro­ki, by temu zapo­biec” — zako­mu­ni­ko­wał Hose­in Amir-Abdol­la­hi­jan, mini­ster spraw zagra­nicz­nych Iranu.

Wcze­śniej w tym tygo­dniu, w roz­mo­wie z turec­ką agen­cją Ana­do­lu, pre­zy­dent Azer­bej­dża­nu Ilham Ali­jew wyznał, że jest zszo­ko­wa­ny decy­zją Ira­nu o prze­pro­wa­dze­niu manew­rów w pobli­żu azer­skiej granicy.

Azer­bej­dżan i Izra­el wzmoc­ni­ły w ostat­nich mie­sią­cach woj­sko­wą współ­pra­cę, cze­go dowo­dem było uży­cie izra­el­skich wyso­ko zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie dro­nów w zeszło­rocz­nym kon­flik­cie z Arme­nią o Gór­ski Kara­bach. (PAP)

kgr/