Prze­pra­szam, któ­rę­dy na Gdynię?

Andrzej Kumor komen­tu­je naj­now­sze roz­po­rzą­dze­nie kana­dyj­skich władz fede­ral­nych zaka­zu­ją­ce podró­żo­wa­nia oso­bom nie­zasz­cze­pio­nym. Mię­dzy inny­mi doty­czy to rów­nież osób wyla­tu­ją­cych z kana­dyj­skich lot­nisk zagra­ni­cę. Nie­zasz­cze­pie­ni prze­ciw­ko Covid nie będą mogli też wejść na pokład stat­ków mor­skich ani podró­żo­wać kole­ją. Te dra­koń­skie prze­pi­sy powin­ny zostać pod­wa­żo­ne na grun­cie praw kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych, a tak­że stać się przed­mio­tem pro­te­stów. Podob­nie pro­te­sto­wać powin­ni­śmy prze­ciw­ko zwal­nia­niu z pra­cy osób nie­zasz­cze­pio­nych. Sytu­acja taka doty­ka wie­lu miesz­ka­ją­cych w Kana­dzie Pola­ków. Nie­ste­ty nikt nie sta­ra się im pomóc; są pozo­sta­wie­ni sobie samym.