KE przed­sta­wia stra­te­gię wal­ki z anty­se­mi­ty­zmem w Inter­ne­cie. Komi­sja będzie wspie­rać utwo­rze­nie euro­pej­skiej sie­ci eks­per­tów i „wery­fi­ka­to­rów”, jak się teraz nazy­wa cen­zo­rów. W skład „wery­fi­ka­to­rów” wej­dą tak­że sto­wa­rzy­sze­nia żydowskie.

Cel jest pro­sty – „zwięk­sze­nie usu­wa­nia nie­le­gal­nych tre­ści”. Plan przed­sta­wio­no 5 paź­dzier­ni­ka. To odpo­wiedź Komi­sji Euro­pej­skiej na „nie­po­ko­ją­cy wzrost” anty­se­mi­ty­zmu. Mie­ści się w nim wal­ka „mową nie­na­wi­ści” w Inter­ne­cie, wzmoc­nie­nie ochro­ny syna­gog i pro­mo­cja prze­ka­zy­wa­nie histo­rii holocaustu.

KE stwier­dzi­ła usta­mi swo­je­go wice­prze­wod­ni­czą­ce­go Mar­ga­ri­ti­sa Schi­na­sa (odpo­wie­dzial­ny za pro­mo­wa­nie euro­pej­skie­go sty­lu życia), że „w cza­sie pan­de­mii i kolej­nych blo­kad byli­śmy świad­ka­mi odro­dze­nia sta­rych spi­sko­wych teo­rii” i „eks­plo­zji anty­se­mic­kich tre­ści w Internecie”.

reklama

Według bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go przez Komi­sję licz­ba publi­ka­cji anty­se­mic­kich np. w języ­ku fran­cu­skim wzro­sła sied­mio­krot­nie, a w języ­ku nie­miec­kim – trzy­na­sto­krot­nie. Mar­twić się i dzia­łać powin­ny jed­nak Paryż i Ber­lin. Prze­rzu­ca­nie tego tema­tu na całą Unię, powin­no innych po pro­stu obrazić.

Grec­ki komi­sarz dodał, że „anty­se­mi­tyzm nadal jest nie tyl­ko cię­ża­rem prze­szło­ści, ale tak­że strasz­li­wym zagro­że­niem dla współ­cze­snej Euro­py”. Przy­to­czył tu ata­ki na syna­go­gę w Hal­le w Niem­czech w 2019 roku, sklep Hyper Cacher w Pary­żu w 2015 roku i muzeum żydow­skie w Bruk­se­li w 2014 roku.

Według Agen­cji Praw Pod­sta­wo­wych UE, dzie­wię­ciu na dzie­się­ciu Żydów uwa­ża, że w ich kra­ju nasi­lił się anty­se­mi­tyzm, a 38% roz­wa­ża­ło emi­gra­cję, ponie­waż nie czu­ją się już bez­piecz­nie w Unii Europejskiej.

Za  Fran­ce Info Naj­wyż­szy Czas