Fede­ral­ny nakaz szcze­pień obej­mu­ją­cy pra­cow­ni­ków publicz­nych nie tyl­ko jest nad­uży­ciem wła­dzy, ale też może oka­zać się, że został przy­go­to­wa­ny napręd­ce i zawie­ra całą masę luk pra­nych. Zgod­nie z tym, jak wymóg został sfor­mu­ło­wa­ny, naj­pew­niej nie będzie obej­mo­wał dwóch trze­cich urzęd­ni­ków i pra­cow­ni­ków fede­ral­nych, to jest 212 000 osób.

Cho­dzi o to, że nakaz szcze­pień odno­si się do pra­cow­ni­ków pod­sta­wo­wej admi­ni­stra­cji publicz­nej (“core public admi­ni­stra­tion”). Kto jest uzna­wa­ny za takie­go pra­cow­ni­ka, a kto nie? Pod­sta­wo­wy­mi pra­cow­ni­ka­mi nie są na przy­kład pra­cow­ni­cy pocz­ty, inspek­to­rzy mię­sa, pra­cow­ni­cy info­li­nii depar­ta­men­tu pra­cy i roz­wo­ju spo­łecz­ne­go albo straż­ni­cy Parks Cana­da. Nakaz będzie nato­miast doty­czyć przy­kła­do­wo straż­ni­ków wię­zien­nych i straż­ni­ków granicznych.

Jed­nak to, że będzie doty­czyć, to jesz­cze nic nie zna­czy. Przy­zna­wa­nie się do szcze­pień ma być spra­wą hono­ro­wą. Oka­za­nie dowo­du szcze­pie­nia nie jest wyma­ga­ne. Pra­cow­ni­cy “pod­sta­wo­wej admi­ni­stra­cji publicz­nej” będą zobo­wią­za­ni do wypeł­nie­nia oświad­cze­nia przez internet.

Dla porów­na­nia war­to przy­po­mnieć, że na przy­kład restau­ra­to­rzy są zobo­wią­za­ni do spraw­dza­nia cer­ty­fi­ka­tów szcze­pień klien­tów. Pra­cow­ni­cy fede­ral­ni będą musie­li tyl­ko stwier­dzić, że się zaszczepili.

Czy rząd świa­do­mie uchwa­lił dziu­ra­wą usta­wę? Moż­na dopa­try­wać się róż­nych przy­czyn. Może chciał zapro­po­no­wać cokol­wiek, by uda­wać kon­se­kwen­cję, a z zało­że­nia nasta­wił się na pozwy pod­wa­ża­ją­ce kon­sty­tu­cyj­ność usta­wy i pro­te­sty związ­ków zawo­do­wych. Gdy­by usta­wa zawie­ra­ła mniej luk, fede­ral­na biu­ro­kra­cja mogła­by stra­cić dzie­siąt­ki tysię­cy pra­cow­ni­ków. Tyle waka­tów trud­no by było zapeł­nić kom­pe­tent­ny­mi kandydatami.