Rząd Onta­rio zapo­wie­dział, że par­ki pro­win­cyj­ne zosta­ną ponow­nie otwar­te od ponie­dział­ku, 11 maja. Zamknię­te pozo­sta­ną jed­nak wszyst­kie obiek­ty na ich tere­nie, miej­sca kem­pin­go­we, pla­że oraz pla­ce zabaw.

520 par­ków pro­win­cyj­nych i rezer­wa­tów przy­ro­dy zosta­nie otwar­te w ponie­dzia­łek, a pozo­sta­łe 115 w pią­tek. Zaję­cia rekre­acyj­ne będą ogra­ni­czo­ne do spa­ce­rów, pie­szych wędró­wek, jaz­dy na rowe­rze i obser­wo­wa­nia ptaków.

Wszyst­kie budyn­ki i obiek­ty, w tym ubi­ka­cje  będą nadal zamknię­te, dla­te­go goście pro­sze­ni są o przy­nie­sie­nie wła­snej wody i środ­ków dezynfekujących.

reklama

Odwie­dza­ją­cy muszą prak­ty­ko­wać fizycz­ne dystan­so­wa­nie, doda­jąc, że ludzie powin­ni odwie­dzać tyl­ko  par­ki bli­sko położone.

Ufa­my, że ludzie są odpo­wie­dzial­ni i trak­tu­ją to poważ­nie — powie­dział Ford.