Guber­na­tor Tek­sa­su, Greg Abbott,  pod­pi­sał w śro­dę zarzą­dze­nie wyko­naw­cze pod­kre­śla­ją­ce jego wcze­śniej­szy zakaz sto­so­wa­nia przy­mu­su szczepionek.

Ten kolej­ny krok wpro­wa­dza zakaz wymo­gu pasz­por­tów szcze­pień, ponie­waż naru­sza­ją one „wol­ność oso­bi­stą i prywatność”.
W zarzą­dze­niu wyko­naw­czym Abbott stwier­dza: „Szcze­pion­ki COVID-19 są zde­cy­do­wa­nie zale­ca­ne dla osób kwa­li­fi­ku­ją­cych się do ich otrzy­ma­nia, ale zawsze muszą być dobrowolne. […]”


Abbott dołą­czył tym samym do guber­na­to­ra Flo­ry­dy Rona DeSan­tis, któ­ry wydał podob­ny dekret na począt­ku kwiet­nia. Nakaz zezwa­la na świa­do­mą zgo­dę, ale zaka­zu­je naka­zów szcze­pień, wraz z zaka­zem pasz­por­tów szcze­pion­ko­wych COVID-19.

Zarzą­dze­nie DeSan­tis brzmi : „Wyma­ga­nie pasz­por­tów szcze­pio­nek do udzia­łu w życiu codzien­nym stwo­rzy­ło­by dwie kla­sy oby­wa­te­li opar­te na szcze­pie­niach; koniecz­na jest ochro­na pod­sta­wo­wych praw i pry­wat­no­ści miesz­kań­ców Flo­ry­dy oraz swo­bod­ne­go prze­pły­wu han­dlu w państwie”.