W gło­sach wie­lu moich roz­mów­ców da się wyczuć nie­po­kój, nie­zasz­cze­pie­ni czu­ję się uwię­zie­ni w Kana­dzie i pyta­ją czy to już? Czy już mamy ucie­kać? Czy mamy się spie­szyć, aby zdą­żyć przed wpro­wa­dze­niem zaka­zu lotów osób nie­zasz­cze­pio­nych? Czy powin­ni­śmy wra­cać do Pol­ski? Komen­tu­je Andrzej Kumor