Kil­ka szpi­ta­li w Onta­rio wpro­wa­dza obo­wią­zek szcze­pień dla odwiedzających

Uni­wer­sy­tec­ka Sieć Zdro­wia w Toron­to, któ­ra wpro­wa­dzi­ła już obo­wią­zek szcze­pień dla per­so­ne­lu, wykra­cza­ją­cy poza dyrek­ty­wę pro­win­cjo­nal­ną, pla­nu­je od 22 paź­dzier­ni­ka   popro­sić odwie­dza­ją­cych o dowód peł­ne­go szczepienia .

Rzecz­nicz­ka Gil­lian Howard twier­dzi, że nale­żą­ce do sie­ci szpi­ta­le opie­ku­ją się nie­któ­ry­mi z naj­bar­dziej osła­bio­nych odpor­no­ścio­wo osób w pro­win­cji, więc chcą zro­bić wszyst­ko, co moż­li­we, aby chro­nić pacjentów.

Począw­szy od 25 paź­dzier­ni­ka, Tril­lium Health Part­ners w Mis­sis­sau­ga i zachod­nim Toron­to będzie wyma­gać dowo­du szcze­pie­nia od osób uda­ją­cych się na wizy­ty do pacjen­tów, z wyjąt­kiem part­ne­rów pacjen­tów w trak­cie poro­du, pacjen­tów pod koniec życia, pacjen­tów pedia­trycz­nych i tych w okre­sie porodu.

Szpi­ta­le nie będą akcep­to­wać nega­tyw­ne­go testu zamiast peł­ne­go szczepienia

Huron Perth Heal­th­ca­re Allian­ce  od 1 listo­pa­da będzie wyma­ga­ło peł­ne­go zaszcze­pie­nia rodzi­ny i opie­ku­nów, z podob­ny­mi wyjąt­ka­mi, jak w przy­pad­ku Tril­lium Health Partners.

„Naszym głów­nym obo­wiąz­kiem wobec osób potrze­bu­ją­cych opie­ki w naszych szpi­ta­lach i nasze­go zespo­łu jest zapew­nie­nie jak naj­bez­piecz­niej­sze­go śro­do­wi­ska” – powie­dział w oświad­cze­niu pre­zes i dyrek­tor gene­ral­ny Andrew Williams.

Ponad 87 pro­cent kwa­li­fi­ku­ją­cych się miesz­kań­ców Onta­rio otrzy­ma­ło co naj­mniej jed­ną daw­kę szcze­pion­ki prze­ciw COVID-19, a 82,5% ma obie dawki.