Głów­ny lekarz Alber­ty wygło­sił publicz­ne prze­pro­si­ny w czwar­tek po tym, jak  na począt­ku tego tygo­dnia, poin­for­mo­wa­ła że ​​14-let­ni chło­piec z inny­mi scho­rze­nia­mi zmarł na COVID-19.

Dr Deena Hin­shaw, powie­dzia­ła na kon­fe­ren­cji pra­so­wej, że wstęp­ny raport wska­zy­wał, iż COVID-19 przy­czy­nił się do śmier­ci nasto­lat­ka, póź­niej­sza ana­li­za usta­li­ła, że tak nie jest,

„Przede wszyst­kim chcę prze­pro­sić rodzi­nę 14-lat­ka, o któ­rej śmier­ci mówi­łem we wto­rek” – powie­dzia­ła Hinshaw.

Zapew­ni­ła, że ​​​​w przy­szło­ści rząd Alber­ty nie będzie publicz­nie zgła­szał żad­nych zgo­nów z powo­du COVID-19 u osób poni­żej 18 roku życia, dopó­ki nie zakoń­czy się oce­na przypadku.

Dr Ver­na Yiu, pre­zes i dyrek­tor gene­ral­ny Alber­ta Health Servi­ces, powie­dzia­ła, że ​​pre­sja na szpi­ta­le i oddzia­ły inten­syw­nej tera­pii w pro­win­cji powo­li słabnie.

Powie­dzia­ła, że ​​w czwar­tek rano na OIOM w Alber­cie było  97 łóżek wol­nych dla każ­de­go, kto potrze­bo­wał inten­syw­nej opieki.

Powie­dzia­ła, że ​​to zna­czą­ca popra­wa w porów­na­niu z mie­sią­cem temu, kie­dy pojem­ność OIOM osią­gnę­ła 90 pro­cent, wli­cza­jąc łóż­ka ratun­ko­we, a licz­ba pacjen­tów przyj­mo­wa­nych na OIOM rosła z dnia na dzień.

Cho­ciaż w zeszłym roku w Alber­cie nie było żad­nych przy­pad­ków gry­py, w tym sezo­nie odno­to­wa­no trzy potwier­dzo­ne przy­pad­ki, powie­dzia­ła Hin­shaw. Doda­ła, że ​​obja­wy gry­py i COVID-19 są bar­dzo podob­ne. Hin­shaw doda­ła że moż­na bez­piecz­nie otrzy­my­wać daw­ki obu szcze­pio­nek — prze­ciw­ko Covid i prze­ciw­ko gry­pie — w tym samym czasie.