Puro­la­tor Inc. zatrud­ni tysią­ce nowych pra­cow­ni­ków i zwięk­sza licz­bę pojaz­dów w swo­jej flo­cie, aby pora­dzić sobie z naj­bar­dziej pra­co­wi­tym sezo­nem świątecznym.

Fir­ma  któ­rej więk­szość nale­ży do Cana­da Post, twier­dzi, że zwięk­szy o 15 pro­cent zatrud­nie­nie i licz­bę pojaz­dów co spo­wo­du­je, że do jej zało­gi dołą­czy 2400 nowych pracowników.

Puro­la­tor spo­dzie­wa się, że od począt­ku listo­pa­da do koń­ca grud­nia pra­cow­ni­cy ci odbio­rą 54 mln paczek, co sta­no­wi 10 proc. wzrost w sto­sun­ku do ubie­głe­go roku.

reklama

W tygo­dniu poprze­dza­ją­cym świę­ta fir­ma szy­ku­je się na 7,1 milio­na paczek, co sta­no­wi 20-pro­cen­to­wy wzrost w sto­sun­ku do ubie­głe­go roku.

Oprócz więk­szej licz­by pra­cow­ni­ków i pojaz­dów, Puro­la­tor zain­sta­lu­je dodat­ko­we pacz­ko­ma­ty w ruchli­wych miejscach.