We Wło­szech doszło w pią­tek rano do pierw­szych pro­te­stów prze­ciw­ko obo­wiąz­ko­wi posia­da­nia prze­pust­ki COVID-19 przez wszyst­kich pra­cow­ni­ków, któ­ry wszedł tego dnia w życie. W całym kra­ju zmo­bi­li­zo­wa­ły się siły porząd­ko­we, by nie dopu­ścić do para­li­żu i blokad.

Na mocy dekre­tu rzą­du Mario Dra­ghie­go warun­kiem wej­ścia do miej­sca pra­cy jest oka­za­nie tzw. Gre­en Pass, wysta­wia­ne­go na pod­sta­wie szcze­pie­nia, wyle­cze­nia z Covid-19 lub nega­tyw­ne­go wyni­ku testu na obec­ność koronawirusa.

 

reklama

 

W por­cie w Trie­ście zor­ga­ni­zo­wa­no wiec z udzia­łem oko­ło dwóch tysię­cy prze­ciw­ni­ków wymo­gu prze­pust­ki sani­tar­nej. Jak zapew­ni­ły lokal­ne wła­dze, pomi­mo pro­te­stów port pracuje.

W por­cie w Genui pro­te­stu­ją­cy pod­ję­li pró­bę zablo­ko­wa­nia wjaz­du dla cię­ża­ró­wek. Demon­stran­ci zablo­ko­wa­li też dostęp do por­tu w Anko­nie, urzą­dza­jąc pikie­tę przed bra­mą wjaz­do­wą. Sta­ła tam dłu­ga kolej­ka tirów i innych samochodów.

W Rzy­mie  prze­ciw­ni­cy dra­koń­skich prze­pi­sów zgro­ma­dzi­li się w cen­trum mia­sta. Gru­pa mani­fe­stan­tów zablo­ko­wa­ła ruch uliczny

Od wcze­sne­go rana usta­wia­ły się dłu­gie kolej­ki do aptek, w któ­rych wyko­ny­wa­ne są bły­ska­wicz­ne testy na koro­na­wi­ru­sa. Zgło­si­li się na nie pra­cow­ni­cy, któ­rzy nie są zaszcze­pie­ni. Bran­ża ta spo­dzie­wa się “nie­koń­czą­ce­go się” zapo­trze­bo­wa­nia na testy.

Tysią­ce osób mani­fe­sto­wa­ło w pią­tek w Rzy­mie. W trak­cie wie­cu na tere­nie antycz­ne­go sta­dio­nu wzno­szo­no hasła wol­no­ści i demo­kra­cji. Pro­te­sty odby­ły się w wie­lu miastach.
Pro­te­stu­ją­cy mówi­li: “Naszą prze­pust­ką jest konstytucja”.

W sym­bo­licz­nym geście mani­fe­stant­ki wrę­czy­ły róże poli­cjan­tom, któ­rzy pil­no­wa­li porządku.

Mani­fe­sta­cje, pikie­ty i wie­ce odby­ły się tak­że w innych czę­ściach kra­ju, mię­dzy inny­mi w por­tach w Anko­nie i w Genui oraz w Trieście,