Przy oka­zji kolej­ne­go Polo­nij­ne­go Dnia Dwu­ję­zycz­no­ści 17 paź­dzier­ni­ka 2021 roku, roz­ma­wia­my z orga­ni­za­to­ra­mi, nauczy­cie­la­mi, ucznia­mi i gość­mi w trak­cie obcho­dów w Par­ku Pade­rew­skie­go w Vau­ghan, Onta­rio. Dla­cze­go rodzi­ce, chcą uczyć dzie­ci pol­skie­go, czy wią­żą z tym jakieś nadzie­je? Czy chcą wró­cić do Pol­ski? Jak naj­le­piej zacho­wać język pol­ski? Czy wymia­na mło­dzie­ży polo­nij­nej i pol­skiej powin­na być pro­wa­dzo­na przy pomo­cy apli­ka­cji inter­ne­to­wych? ZAPRASZAMY!