Ponad 300 pra­cow­ni­ków szpi­ta­la Otta­wa Hospi­tal, któ­rzy nie zosta­ną w peł­ni zaszcze­pie­ni prze­ciw­ko COVID-19, zosta­nie wysła­nych na bez­płat­ne urlopy.

W tym tygo­dniu szpi­tal wysłał 189 listów do pra­cow­ni­ków, któ­rzy nie otrzy­ma­li szcze­pion­ki, i 129 do pra­cow­ni­ków, któ­rzy otrzy­ma­li jed­ną daw­kę szcze­pion­ki, ale do 1 listo­pa­da nie pla­nu­ją przy­jąć dru­giej dawki

Pra­cow­ni­cy będą musie­li zwró­cić całą wła­sność szpi­ta­la, w tym kar­ty iden­ty­fi­ka­cyj­ne  i klu­cze. Legi­ty­ma­cje zosta­ną dez­ak­ty­wo­wa­ne 31 paź­dzier­ni­ka o północy.

reklama

Dzie­więć­dzie­siąt sześć pro­cent pra­cow­ni­ków szpi­ta­li jest w peł­ni zaszcze­pio­nych, co prze­kra­cza ogól­no­miej­ski wskaź­nik 86 pro­cent wśród osób upraw­nio­nych do otrzy­ma­nia szczepionki

Wszy­scy pra­cow­ni­cy, któ­rzy nie zosta­ną zaszcze­pie­ni, zosta­ną umiesz­cze­ni na urlo­pie bez­płat­nym od 1 listo­pa­da a osta­tecz­ni zwolnieni.

Poli­ty­ka nie ma zasto­so­wa­nia do osób, któ­re korzy­sta­ją ze zwol­nień z powo­dów medycz­nych lub w opar­ciu o Kodeks Praw Czło­wie­ka Ontario.