Zamiast wyda­wa­nia poje­dyn­cze­go fede­ral­ne­go kra­jo­we­go pasz­por­tu na szcze­pion­kę COVID-19, każ­da pro­win­cja i tery­to­rium będzie odpo­wie­dzial­na za wyda­nie „znor­ma­li­zo­wa­ne­go ogól­no­ka­na­dyj­skie­go” pasz­por­tu szcze­pion­ko­we­go, z któ­re­go Kana­dyj­czy­cy mogą korzy­stać pod­czas podró­ży za granicę.

Sys­tem każ­dej pro­win­cji będzie miał „wspól­ny” wygląd, w tym imię i nazwi­sko posia­da­cza pasz­por­tu oraz datę uro­dze­nia, infor­ma­cje o otrzy­ma­nych szcze­pion­kach – jakie­go rodza­ju, ile dawek i kie­dy zosta­ły poda­ne, a tak­że kod QR.

Rząd fede­ral­ny obie­cu­je pro­mo­wać ten sys­tem na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej, aby agen­cje gra­nicz­ne, orga­ni­za­cje i fir­my na całym świe­cie mogły roz­po­zna­wać i pole­gać na tych pasz­por­tach jako ofi­cjal­nych doku­men­tach kanadyjskich.

reklama

Pasz­port jest już dostęp­ny dla Kana­dyj­czy­ków, któ­rych pro­win­cje i tery­to­ria wyda­ły poświad­cze­nia szcze­pień: Nowa Fun­dlan­dia i Labra­dor, Tery­to­ria Pół­noc­no-Zachod­nie, Nowa Szko­cja, Nuna­vut, Onta­rio, Quebec, Saskat­che­wan i Jukon. Pozo­sta­łe pro­win­cje mają wydać pasz­por­ty w cią­gu naj­bliż­sze­go mie­sią­ca, jesz­cze przed okre­sem świątecznym.

Pasz­por­ty będą mia­ły środ­ki wery­fi­ka­cyj­ne zapo­bie­ga­ją­ce fał­szo­wa­niu i mogą być rów­nież uży­wa­ne z Arri­ve­Can pod­czas prze­sy­ła­nia infor­ma­cji po powro­cie z innych krajów.

Ponie­waż kra­je nadal otwie­ra­ją swo­je gra­ni­ce dla rekre­acyj­nych mię­dzy­na­ro­do­wych podróż­nych, wie­le z nich, w tym Sta­ny Zjed­no­czo­ne, wyma­ga dowo­du szcze­pie­nia na COVID-19.

Kana­dyj­scy podróż­ni wkrót­ce będą potrze­bo­wać doku­men­ta­cji szcze­pień by sko­rzy­stać z pra­wie każ­de­go środ­ka transportu.