Czy będzie­my żyć z infla­cją? O sytu­acji gospo­dar­czej roz­ma­wia­ją Janusz Niem­czyk i Andrzej Kumor.