Erin O’To­ole komen­tu­je wypo­wie­dzi Mari­lyn Gla­du, któ­ra porów­na­ła COVID-19 z polio. Doda­je przy tym, że ma nadzie­ję, iż posło­wie z jego par­tii będą pro­mo­wac szcze­pie­nia, a dys­ku­sje o ich sku­tecz­no­ści pozo­sta­wią eks­per­tom zaj­mu­ją­cych się medy­cy­ną i zdro­wiem. O’To­ole do tej pory szu­kał zło­te­go środ­ka jeśli cho­dzi o szcze­pie­nia. Zachę­cał do szcze­pień, ale prze­ciw­sta­wiał się przy­mu­so­wi szcze­pie­nia urzęd­ni­ków publicz­nych i podróżnych.

Gla­du, któ­ra sta­nę­ła na cze­le wewnątrz­par­tyj­nej gru­py “swo­bód oby­wa­tel­skich”, pro­mu­jąc tę ini­cja­ty­wę suge­ro­wa­ła, że polio sta­no­wi­ło więk­sze zagro­że­nie niż COVID-19. Mówi­ła, że “w kate­go­rii ryzy­ka, wie­le osób, któ­re zacho­ro­wa­ły na polio, umie­ra­ło lub pozo­sta­wa­ło kale­ka­mi do koń­ca życia, i to nie jest to samo ryzy­ko, któ­re obser­wu­je­my w przy­pad­ku COVID-19”. Gla­du pod­kre­śli­ła, że prze­ka­zu­je infor­ma­cje o ryzy­ku od eks­per­tów medycz­nych, a sama nie jest lekarzem.

W latach 1949–54 u 11 000 osób w Kana­dzie wystą­pił para­liż (w róż­nym stop­niu), a 500 zmar­ło na polio. Jeśli cho­dzi o COVID-19, to jak dotąd zmar­ło ponad 29 000 Kanadyjczyków.

reklama

Gla­du twier­dzi­ła dalej, że trze­ba się­gnąć do róż­nych źró­deł, by stwier­dzić, czy obo­wią­zek szcze­pień rze­czy­wi­ście hamu­je roz­prze­strze­nia­nie się koro­na­wi­ru­sa. Poza tym zmu­sza­nie ludzi do ujaw­nia­nia swo­je­go sta­tu­su zaszcze­pie­nia może pro­wa­dzić do dys­kry­mi­na­cji tych, któ­rzy np. mają cho­ro­by towarzyszące.

Komen­tu­jąc wypo­wie­dzi Gla­du, O’To­ole powie­dział, że kon­ser­wa­ty­ści muszą pro­fe­sjo­nal­nie podejść do tema­tu bez­pie­czeń­stwa szcze­pio­nek. A pani Gla­du takim podej­ściem się nie wyka­za­ła. “Jest duża róż­ni­ca mię­dzy dzia­ła­niem posła na rzecz swo­ich wybor­ców a sze­rze­niem dez­in­for­ma­cji”. Lider kon­ser­wa­ty­stów przy­po­mniał, że ponad pięć milio­nów Kana­dyj­czy­ków, któ­rzy mogli­by się zaszcze­pić, jed­nak tego nie zro­bi­ło, a wypo­wie­dzi takie jak te posłan­ki Gla­du nie poma­ga­ją w roz­wia­niu ich wątpliwości.

Oprócz Gla­du o poli­ty­ce szcze­pion­ko­wej mówi też Leslyn Lewis, któ­ra w wyści­gu o przy­wódz­two w par­tii kon­ser­wa­tyw­nej zaję­ła trze­cie miej­sce. Lewis sprze­ci­wia się szcze­pie­niu dzie­ci i mówi, że dzie­ci będą wyko­rzy­sty­wa­ne jako “tar­cze chro­nią­ce dorosłych”.

Więk­szość eks­per­tów twier­dzi, że szcze­pie­nie dzie­ci ma pomóc w budo­wa­niu “odpor­no­ści stadnej”.