W nie­dzie­lę mete­oro­lo­dzy wyda­li ostrze­że­nie o sil­nych wia­trach dla połu­dnio­we­go wybrze­ża Kolum­bii Bry­tyj­skiej i Lower Main­land. Dzień wcze­śniej nad oce­anem nie­da­le­ko lot­ni­ka mię­dzy­na­ro­do­we­go w Van­co­uver zaob­ser­wo­wa­no lej kon­den­sa­cyj­ny wycho­dzą­cy z chmu­ry. Sil­nie zawia­ło nad Van­co­uver i kam­pu­sem Uni­ver­si­ty of Bri­tish Columbia.

Wiatr prze­wra­cał drze­wa, któ­re blo­ko­wa­ły dro­gi. Envi­ron­ment and Cli­ma­te Chan­ge Cana­da wyda­ło ostrze­że­nie o tor­na­dach, któ­re jed­nak utrzy­ma­no tyl­ko przez 24 minu­ty. Potem trą­ba powietrz­na znik­nę­ła, ale wietrz­na pogo­da urzy­ma­ła się.

Według pro­gnoz pręd­kość wia­tru w Mer­to Van­co­uver w ponie­dzia­łek mia­ła wyno­sić co naj­mniej 80 km/h, a w innych czę­ściach wybrze­ża Kolum­bii Bry­tyj­skiej – 110 km/h.

reklama

Lau­ra De Pas­ca­le, któ­ra w sobo­tę wra­ca­ła z UBC Fen­cing Club, mówi, że widzia­ła bły­ska­wi­ce, potem spadł grad, a gałę­zie i liście lata­ły w powie­trzu. Za jej samo­cho­dem prze­wró­ci­ło się drze­wo, a na zie­mi obok leża­ły zerwa­ne prze­wo­dy elektryczne.

Wie­le osób w mediach spo­łecz­no­ścio­wych zamiesz­cza­ło fil­my i zdję­cia przed­sta­wia­ją­ce trą­bę powietrz­ną nad wodą i skut­ki wichury.

Mete­oro­lo­dzy ana­li­zu­ją zja­wi­sko zaob­ser­wo­wa­ne oko­ło 5 po połu­dniu w sobo­tę. To nie pierw­szy raz, gdy u wybrze­ży Kolum­bii Bry­tyj­skiej zauwa­żo­no lej kon­den­sa­cyj­ny pod chmu­rą. Bob­by Sekhon, mete­oro­log z Envi­ron­ment and Cli­ma­te Chan­ge Cana­da, mówi, że tego typu zja­wi­ska mogą wystę­po­wać nad Cie­śni­ną Geo­r­gia, w tym wypad­ku jed­nak lej był dość duży. Do tego zbli­żał się do lądu, do miej­sca gęsto zabudowanego.

Tego rodza­ju leje mogą się two­rzyć, gdy zim­ne powie­trze znaj­du­je się nad cie­płym. Taki układ jest nie­sta­bil­ny, a do tego docho­dzi jesz­cze cza­sem wiro­wa­nie atmos­fe­ry, tak jak to mia­ło miej­sce w sobotę.