Kolum­bia Bry­tyj­ska zaka­że hodow­li norek, ponie­waż zwie­rzę­ta te mogą się przy­czy­niać do prze­no­sze­nia koro­na­wi­ru­sa, ogło­si­ło pro­win­cyj­ne mini­ster­stwo rol­nic­twa. Far­my norek mają być likwi­do­wa­ne stop­nio­wo przez naj­bliż­sze dwa lata. Mini­ster Lana Popham przy­zna­ła, że dla hodow­ców będzie to bar­dzo trud­ny czas, ale decy­zja jest podyk­to­wa­na ochro­ną zdro­wia publicznego.

Obec­nie zaka­za­ne jest roz­mna­ża­nie norek. Trzy­ma­nie żywych zwie­rząt będzie zaka­za­ne od kwiet­nia 2023 roku. Wszyst­kie far­my będą musia­ły być zli­kwi­do­wa­ne, a wszyst­kie skó­ry sprze­da­ne do kwiet­nia 2025 roku.

Według Fur Coun­cil of Cana­da w Kana­dzie ist­nie­je 60 farm norek. W Kolum­bii Bry­tyj­skiej jest ich dzie­więć, wszyst­kie w rejo­nie Fra­ser Val­ley. Hodu­je się na nich łącz­nie 318 000 zwierząt.

Pro­win­cyj­na głów­na urzęd­nik ds. zdro­wia, dr Bon­nie Hen­ry, powie­dzia­ła, że bio­rąc pod uwa­gę aktu­al­ną porę roku, więk­szość norek hodo­wa­nych w pro­win­cji zosta­ła już uśpio­na. Far­my zwy­kle jed­nak trzy­ma­ją pew­ną pulę żywych zwie­rząt na roz­ród w przy­szłym roku.

Dr Hen­ry mówi, że opie­ra­jąc się na danych pro­win­cyj­ne­go Cen­trum Kon­tro­li Cho­rób widać, iż ryzy­ko prze­nie­sie­nia koro­na­wi­ru­sa z norek na ludzi ist­nie­je. W lip­cu Kolum­bia Bry­tyj­ska wpro­wa­dzi­ła mora­to­rium na nowe far­my norek i wpro­wa­dzi­ła ogra­ni­cze­nie liczeb­no­ści zwie­rząt na ist­nie­ją­cych far­mach. Wcze­śniej uzy­ska­no pozy­tyw­ny wynik testu na obec­ność koro­na­wi­ru­sa u dwóch kolej­nych norek.

W przy­pad­ku trzech z dzie­wię­ciu farm w pro­win­cji uzy­ska­no pozy­tyw­ne wyni­ki testów. Jed­na far­ma jest na kwa­ran­tan­nie. W zeszłym roku po ujaw­nie­niu ogni­ska koro­na­wi­ru­sa na jed­nej z farm w cią­gu tygo­dnia padło 200 zwie­rząt. W związ­ku ze wszyst­ki­mi ogni­ska­mi powią­za­ny­mi z hodow­lą norek potwier­dzo­no koro­na­wiur­sa u co naj­mniej 12 osób.