Głów­na urzęd­nik medycz­na Kana­dy, dr The­re­sa Tam, mówi, że szcze­pion­ki prze­ciw­ko COVID-19 mogą być zatwier­dzo­ne dla naj­młod­szych dzie­ci nawet na począt­ku przy­szłe­go roku, cho­ciaż zale­ży to od wyni­ków badań kli­nicz­nych. Zda­niem Tam szcze­pie­nie naj­młod­szych może być punk­tem zwrot­nym w wal­ce z pan­de­mią. “Dzie­ci mają sil­ny układ odpor­no­ścio­wy i spo­dzie­wam się, że rów­nież na tę szcze­pion­kę będą dobrze reago­wać”, powie­dzia­ła, doda­jąc, że to tak­że nadzie­ja dla rodzi­ców na powrót do nor­mal­niej­sze­go życia.

W tym tygo­dniu, po zatwier­dze­niu szcze­pion­ki Pfi­zer-BioN­Tech przez Health Cana­da, pre­pa­rat zaczął być poda­wa­ny dzie­ciom w wie­ku od 5 do 11 lat. Jed­no­cze­śnie kon­cern pro­wa­dzi bada­nia kli­nicz­ne w gru­pie od 6 mie­się­cy do 5 lat.

Moder­na ocze­ku­je na dopusz­cze­nie swo­jej szcze­pion­ki w Kana­dzie dla gru­py 6–11 lat. Przy­go­to­wu­je się do badań kli­nicz­nych wśród najmłodszych.

Tam zapo­wie­dzia­ła, że prze­ka­że infor­ma­cje o wyni­kach badań kli­nicz­nych, jak tyl­ko będą one zna­ne. Zazna­czy­ła, że zale­ży to od tego, ilu uczest­ni­ków badań uda się zre­kru­to­wać. Tam spo­dzie­wa się, że w pierw­szej kolej­no­ści pozna­my wyni­ki Pfi­ze­ra dla dzie­ci w wie­ku od 2 do 5 lat. Osta­tecz­ną decy­zję o dopusz­cze­niu szcze­pio­nek podej­mie Health Canada.