Coraz wię­cej osób, któ­re kupi­ły dom bez­wa­run­ko­wo i dopie­ro po wpro­wa­dze­niu się wykry­ło defek­ty, zwra­ca się o pomoc do praw­ni­ków. Pod­pi­sy­wa­nie umów bez warun­ków było efek­tem roz­grza­nia ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści. Domy roz­cho­dzi­ły się jak świe­że bułecz­ki, a nie­któ­rzy skła­da­li ofer­ty nawet nie oglą­da­jąc wcze­śniej nie­ru­cho­mo­ści. Erin Durant z Durant Bar­ri­sters w Otta­wie mówi, że pro­ble­my odkry­te po prze­pro­wadz­ce mogą być napraw­dę poważ­ne i doty­czyć np. fundamentów.

Według ostat­nich danych Cana­dian Real Esta­te Asso­cia­tion rok 2021 był naj­go­ręt­szym w histo­rii ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści w Kana­dzie. Śred­nie ceny sprze­da­ży pobi­ły kolej­ne rekor­dy. Kupu­ją­cy czu­li pre­sję, by rezy­gno­wać z warun­ków i skła­dać w ten spo­sób kon­ku­ren­cyj­ne ofer­ty, ale wią­za­ło się to z pew­nym ryzy­kiem. Durant ostrze­ga, że w takich przy­pad­kach z punk­tu widze­nia pra­wa nie­wie­le potem moż­na ugrać.

Praw­nik może pomóc nowe­mu wła­ści­cie­lo­wi tyl­ko wte­dy, gdy moż­na udo­wod­nić, że nie­ru­cho­mość zosta­ła nie­wła­ści­wie przed­sta­wio­na lub jeśli doszło do nie­uczci­we­go zata­je­nia pro­ble­mów zwią­za­nych z domem.

Durant doda­je, że w przy­pad­ku ofert bez­wa­run­ko­wych mogą poja­wić się pro­ble­my z finan­so­wa­niem. Kupu­ją­cy może być nawet oskar­żo­ny o nie­wy­wią­za­nie się z umo­wy kup­na nieruchomości.

Obec­nie w Onta­rio zale­d­wie 5 proc. nie­ru­cho­mo­ści, czy­li jed­na na 20, jest pod­da­wa­nych inspek­cji przed sprze­da­żą, mówi Len Ink­ster, sekre­tarz sto­wa­rzy­sze­nia cer­ty­fi­ko­wa­nych inspek­to­rów nie­ru­cho­mo­ści. Tra­cą na tym nie tyl­ko inspek­to­rzy, ale też nie­ste­ty klienci.

Agent­ka Wen­dy Ron­berg mówi, że zawsze zachę­ca klien­tów do prze­pro­wa­dze­nia peł­nej inspek­cji, jeśli zamie­rza­ją zło­żyć ofer­tę bez­wa­run­ko­wą. Powin­ni też mieć wstęp­nie zatwier­dzo­ny kre­dyt i dokład­nie wie­dzieć, cze­go szu­ka­ją. Nie­ste­ty może to ozna­czać wyda­nie tysię­cy dola­rów na peł­ną inspek­cję i stra­tę tych pie­nię­dzy, gdy ofer­ta nie wygra.