Kaja Cyga­nik po kil­ku­na­sto­let­niej emi­gra­cji chcia­ła z rodzi­ną wró­cić do Pol­ski. Nie­ste­ty na kil­ka dni przed odlo­tem oka­za­ło się, że ma Covid. Obec­nie oba­wia się, że jako oso­ba nie­zasz­cze­pio­na nie będzie mogła wyle­cieć z Kana­dy mimo tego że nie ma tu gdzie miesz­kać, bo sprze­da­ła dom, a cały jej doby­tek jest już w dro­dze do Pol­ski. Jak to sama okre­śla pozo­sta­je w zawie­sze­niu mię­dzy dwo­ma światami.