Cana­da Post zwięk­sza licz­bę pra­cow­ni­ków i pojaz­dów, spo­dzie­wa­jąc się zwięk­szo­nej licz­by prze­sy­łek do dostar­cze­nia przed świę­ta­mi. Rzecz­nik pra­so­wy pocz­ty przy­po­mniał, że w ubie­głym roku w cza­sie dwóch tygo­dni koń­czą­cych się w Wigi­lię, pocz­ta dostar­czy­ła pra­wie 20 milio­nów paczek. Rekor­do­wa licz­ba 2,4 milio­na tra­fi­ła do odbior­ców 21 grudnia.

Pyta­nie, czy w tym roku Kana­dyj­czy­cy powin­ni się oba­wiać, czy ich pre­zen­ty dotrą na święta.

David Sober­man, pro­fe­sor mar­ke­tin­gu w Rot­man Scho­ol of Mana­ge­ment na Uni­ver­si­ty of Toron­to, zauwa­ża, że takie fir­my jak Cana­da Post znaj­du­ją się na samym koń­cu łań­cu­cha dostaw. Naj­wię­cej pro­ble­mów poja­wia się na eta­pie han­dlo­wym. Dostaw­cy nie mogą zro­bić prak­tycz­nie nic poza zwięk­sze­niem mocy prze­ro­bo­wych. Waż­ne są jed­nak decy­zje i czyn­no­ści klien­ta, któ­ry powi­nien dokład­nie spraw­dzić prze­wi­dy­wa­ną datę porę­cze­nia. Trze­ba się jed­nak liczyć z tym, że popu­lar­ne towa­ry, np. nie­któ­re zabaw­ki, gry plan­szo­we czy elek­tro­ni­ka, mogą być trud­no dostęp­ne. Naj­le­piej jest zro­bić zaku­py naj­szyb­ciej jak się da in a wszel­ki wypa­dek mieć przy­go­to­wa­ne awa­ryj­ne pomy­sły na prezenty.

reklama

Podob­nie radzi Cana­da Post – by klien­ci dokład­nie spraw­dzi­li dostęp­ność towa­rów. Pocz­ta opu­bli­ko­wa­ła kalen­darz dostaw dla świą­tecz­nych kar­tek i paczek. Daty zale­żą od tego, co się wysy­ła i dokąd. Zwy­kłe pacz­ki regu­lar­ną pocz­tą powin­ny być wysła­ne na kana­dyj­skie adre­sy nie póź­niej niż 9 grud­nia. W przy­pad­ku paczek prio­ry­te­to­wych ter­min wysył­ki to 21 grud­nia. Dla kar­tek pocz­to­wych wysy­ła­nych w kra­ju – 17 grudnia.

Cana­da Post zatrud­ni 4200 dodat­ko­wych pra­cow­ni­ków sezo­no­wych i doda 1400 samo­cho­dów dostaw­czych. Ponad­to ostat­nio zosta­ły zwięk­szo­ne moce prze­ro­bo­we sor­tow­ni w Van­co­uver, Cal­ga­ry, Regi­nie, Kit­che­ner, Mont­re­alu i Monc­ton. Pocz­ta zamie­rza też uru­cho­mić tym­cza­so­we punk­ty odbio­ru przesyłek.

UPS nie wypo­wia­da się na temat ter­mi­nów. Przy­po­mi­na tyl­ko, że od 2017 roku ma 49 nowych samo­lo­tów, poza tym zwięk­szył prze­pu­sto­wość auto­ma­tycz­nych maga­zy­nów. Dekla­ru­je, że jest w sta­nie prze­pro­ce­so­wać oko­ło 130 000 paczek na godzi­nę wię­cej niż w zeszłym roku.

Rzecz­nik pra­so­wy FedEx mówi, że fir­ma spo­dzie­wa się, że w tym roku dostar­czy o 10 proc. wię­cej prze­sy­łek niż w ubie­głym. Pod­kre­śla, że FedEx przy­go­to­wu­je się na sezon świą­tecz­ny już od kil­ku mie­się­cy. Czas dosta­wy dla FedEx Express jest wciąż krót­szy niż dwa dni, a w przy­pad­ku FedEx Gro­und – krót­szy niż dwa i pół dnia. Od czerw­ca 2020 roku FedEx Express Cana­da zwięk­szył licz­bę zatrud­nia­nych pra­cow­ni­ków z 7100 do ponad 13 200. Na głów­nych ryn­kach kra­ju ma do dys­po­zy­cji sor­tow­nie o powierzch­ni 300 000 stóp kwadratowych.