Amba­sa­dor Chin w Kana­dzie stwier­dził, że Micha­el Kovrig i Micha­el Spa­vor przy­zna­li się do zbrod­ni przed zwol­nie­niem z wię­zień w jego kra­ju we wrze­śniu ubie­głe­go roku.

Amba­sa­dor Cong Peiwu powie­dział rów­nież w pią­tek, że Kana­da zapła­ci wyso­ką cenę, jeśli zablo­ku­je chiń­skiej fir­mie tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej Huawei moż­li­wość udzia­łu w kra­jo­wej sie­ci inter­ne­to­wej 5G, tak jak zro­bi­ły to już jej sojusz­ni­cy z Five Eyes, Sta­ny Zjed­no­czo­ne, Wiel­ka Bry­ta­nia, Austra­lia i Nowa Zelandia.

Kana­da opóź­ni­ła decy­zję w spra­wie 5G w tro­sce o Kovri­ga i Spa­vo­ra, któ­rzy byli uwię­zie­ni w Chi­nach przez pra­wie trzy lata w widocz­nym odwe­cie za aresz­to­wa­nie przez RCMP dyrek­to­ra Huawei Meng Wan­zhou na pod­sta­wie ame­ry­kań­skie­go naka­zu eks­tra­dy­cji w grud­niu 2018 roku.

REKLAMA

„Z infor­ma­cji zwe­ry­fi­ko­wa­nych przez wła­dze chiń­skie wyni­ka, że ​​dowo­dy zbrod­ni są nie­pod­wa­żal­ne, przy­zna­li się do swo­ich zbrod­ni” – powie­dział Cong w piątek.

Ocze­ku­je się, że libe­ra­ło­wie z Tru­de­au wkrót­ce ogło­szą decy­zję w spra­wie udzia­łu Huawei w sie­ci inter­ne­to­wej 5G nowej generacji.