W ponie­dzia­łek pre­zy­dent RP Andrzej Duda ogło­sił, że wetu­je nowe­li­za­cję usta­wy medialnej.

“Dzię­ku­ję panie pre­zy­den­cie za przy­wódz­two i zaan­ga­żo­wa­nie dla wspól­nych war­to­ści demo­kra­tycz­nych” —  odniósł się  szef amba­sa­dy USA w Pol­sce Bix Aliu.

- Odma­wiam pod­pi­sa­nia nowe­li­za­cji usta­wy o radio­fo­nii i tele­wi­zji i kie­ru­ję ją do Sej­mu do ponow­ne­go roz­pa­trze­nia — mówił w ponie­dzia­łek Andrzej Duda. Przy­znał przy tym, że w izbie niż­szej par­la­men­tu raczej nie znaj­dzie się więk­szość, by odrzu­cić jego weto.

Pre­zy­dent nie zde­cy­do­wał się rów­nież skie­ro­wać pro­jek­tu nowe­li do Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go. - Nie mogę na 100 proc. powie­dzieć, że TK na pew­no odniósł­by się też do kwe­stii trak­ta­tu pol­sko-ame­ry­kań­skie­go - wyja­śniał, nawią­zu­jąc do ame­ry­kań­skie­go wła­ści­cie­la tele­wi­zji TVN.

“Ope­ra­cja przy­kryw­ko­wa pt. #lexTVN zakoń­czo­na. Po raz kolej­ny nie cho­dzi­ło o nic waż­ne­go tyl­ko o wywo­ła­nie medial­nej awan­tu­ry by przy­kryć trud­niej­sze dla rzą­du tema­ty. Wzmo­że­nie patrio­tycz­nej opi­nii publicz­nej po raz enty z rzę­du poszło w gwiz­dek przy­ziem­nej, par­tyj­nej pro­pa­gan­dy” — sko­men­to­wał poseł Kon­fe­de­ra­cji Robert Winnicki.

Do decy­zji gło­wy pań­stwa odniósł się też lider PO Donald Tusk. “Uli­ca i zagra­ni­ca , czy­li pre­sja ma sens” (sic!) — ocenił.