Czy­tel­ni­cy bry­tyj­skiej gaze­ty The Guar­dian oskar­ża­ją ser­wis o dez­ak­ty­wa­cję inter­ne­to­wej ankie­ty, w któ­rej pro­szo­no czy­tel­ni­ków o gło­so­wa­nie na „Oso­bę Roku”, po tym jak oka­za­ło się, że JK Row­ling z łatwo­ścią wygra.

„Powiedz nam: kto jest two­ją oso­bą roku 2021?” brzmiał nagłó­wek, opu­bli­ko­wa­ny 15 grud­nia, z pod­ty­tu­łem: „Time Maga­zi­ne wybrał sze­fa miliar­de­ra Tesli Elo­na Muska – ale kto był­by two­im wybo­rem?” Nie­dłu­go póź­niej, gdy Row­ling była dale­ko na pro­wa­dze­niu for­ma gło­so­wa­nia znik­nę­ła, podob­nie jak wyniki.

Row­ling zna­la­zła się w cen­trum wie­lu burz kul­tu­ro­wych w tym roku, ponie­waż odmó­wi­ła zaprze­cze­nia rze­czy­wi­sto­ści bio­lo­gicz­nej płci. Na począt­ku tego mie­sią­ca wzbu­dzi­ła kon­tro­wer­sje, wyśmie­wa­jąc szkoc­ką poli­ty­kę orga­nów ści­ga­nia, któ­ra pozwa­la oskar­żo­nym gwał­ci­cie­lom na samo­iden­ty­fi­ka­cję jako kobie­ty. „Woj­na to pokój. Wol­ność jest nie­wol­nic­twem. Igno­ran­cja jest siłą. Penis, któ­ry zgwał­cił cię, jest kobie­tą” – napi­sa­ła na Twit­te­rze w nawią­za­niu do arty­ku­łu zaty­tu­ło­wa­ne­go „Absurd” poli­cyj­nych gwał­ci­cie­li jako kobiet”.

Reklama

Jak dono­sił wcze­śniej The Daily Wire, akty­wi­ści trans zemści­li się na jej odmo­wie pod­da­nia się ich pro­gra­mo­wi, gro­żąc wysła­niem jej bomb ruro­wych  i opu­bli­ko­wa­niem  adre­su domo­we­go w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Wyka­zu­jąc talent do czar­ne­go humo­ru, któ­ry prze­wi­ja się przez jej powie­ści, naj­bo­gat­sza na świe­cie autor­ka cierp­ko żar­to­wa­ła, że ​​otrzy­ma­ła „tak wie­le gróźb śmier­ci, że mogła­by nimi wyta­pe­to­wać cały dom”.

The Guar­dian, któ­ry jest powszech­nie zna­ny z tego, że jest lewi­co­wy, jak dotąd nie podał żad­ne­go wyja­śnie­nia, dla­cze­go ska­so­wał ankietę.