Po tym jak Face­bo­ok usu­nął kon­to par­tii Kon­fe­de­ra­cja, posło­wie tego ugru­po­wa­nia ponow­nie zało­ży­li pro­fil — tym razem koła posel­skie­go. Nowe kon­to zosta­ło jed­nak zli­kwi­do­wa­ne po zale­d­wie sied­miu godzi­nach funk­cjo­no­wa­nia. “Uwa­ża­my tę decy­zję za cał­ko­wi­cie bez­pod­staw­ną i skan­da­licz­ną” — napi­sa­li posło­wie Kon­fe­de­ra­cji wyda­nym oświadczeniu.

We wto­rek przed połu­dniem Kon­fe­de­ra­cja infor­mo­wa­ła, że jej koło posel­skie chcąc komu­ni­ko­wać się z wybor­ca­mi i sym­pa­ty­ka­mi uru­cho­mi­ło ofi­cjal­ny pro­fil na Face­bo­oku. — To nie zna­czy, że par­tia Kon­fe­de­ra­cja rezy­gnu­je ze sta­rań, by odzy­skać swój pro­fil — oświad­czył poseł Krzysz­tof Bosak. Zapo­wia­dał, że na pro­fi­lu pod nazwą “Kon­fe­de­ra­cja — Koło Posel­skie”, będą publi­ko­wa­ne infor­ma­cje o pra­cy 11 posłów par­tii, w tym o ich sta­no­wi­skach i wystą­pie­niach sejmowych.

Tym­cza­sem we wto­rek wie­czo­rem Kon­fe­de­ra­cja prze­ka­za­ła, że — po wcze­śniej­szym usu­nię­ciu w śro­dę w zeszłym tygo­dniu pro­fi­lu par­tii Kon­fe­de­ra­cja Wol­ność i Nie­pod­le­głość — Face­bo­ok usu­nął pro­fil koła posel­skie­go Kon­fe­de­ra­cja “po rap­tem kil­ku godzi­nach, bez żad­nych uwag co do tre­ści i ostrzeżeń”.

reklama

Jak pod­kre­ślo­no w oświad­cze­niu posłów tego ugru­po­wa­nia usu­nię­ty we wto­rek pro­fil został zało­żo­ny przez koło posel­skie, a nie przez par­tię poli­tycz­ną. “Nale­żał więc do zupeł­nie odręb­ne­go pod­mio­tu i nie miał żad­nych związ­ków z usu­nię­tym wcze­śniej (rów­nież bez­praw­nie) pro­fi­lem par­tii poli­tycz­nej” — zaznaczono.

“Pro­fil zało­ży­li posło­wie w celu komu­ni­ka­cji z wybor­ca­mi. W zale­d­wie sie­dem godzin uzy­skał ponad 35 tys. obser­wu­ją­cych. To poka­zu­je jak duże zapo­trze­bo­wa­nie ist­nie­je wśród użyt­kow­ni­ków por­ta­lu za zapo­zna­wa­nie się z tre­ścia­mi publi­ko­wa­ny­mi przez posłów koła posel­skie­go Kon­fe­de­ra­cja” — napisano.

W oświad­cze­niu pod­kre­ślo­no, że “żad­na z tre­ści, któ­ra poja­wi­ła się na pro­fi­lu koła posel­skie­go, nie łama­ła stan­dar­dów spo­łecz­no­ści por­ta­lu”. “W cią­gu wspo­mnia­nych sied­miu godzin na pro­fi­lu poja­wi­ło się sie­dem postów: zdję­cie w tle z logiem fir­my, post powi­tal­ny, trans­mi­sja z kon­fe­ren­cji pra­so­wej na temat stwo­rze­nia pro­fi­lu, gra­fi­ka z hasłem »Tak dla wol­no­ści sło­wa!«, spot video w tema­cie infla­cji oraz zdję­cie trzech posłów Kon­fe­de­ra­cji z zachę­ce­niem do polu­bie­nia stro­ny. Mimo to otrzy­ma­li­śmy komu­ni­kat, że stro­na jest nie­zgod­na ze stan­dar­da­mi spo­łecz­no­ści” — zrelacjonowano.

 

za pap