W kli­ni­ce szcze­pień w regio­nie York “z powo­du błę­du admi­ni­stra­cyj­ne­go” poda­no pacjen­tom nie­roz­cień­czo­ne daw­ki szcze­pion­ki Pfi­ze­ra prze­ciw­ko COVD-19. Rzecz­nik pra­so­wy regio­nu potwier­dził, że mia­ło to miej­sce 8 stycz­nia w Schom­berg Medi­cal Cen­tre w King Township.

Przed poda­niem fiol­ka ze szcze­pion­ką musi być roz­mro­żo­na oraz nale­ży do niej dodać 1,8 ml 0,9‑procentowego chlor­ku sodu i ste­ryl­ną wodę pozba­wio­ną piro­ge­nów. W ten spo­sób każ­da fiol­ka zawie­ra sześć dawek, po 0,3 ml każda.

Przed roz­cień­cze­niem we fiol­ce Pfi­ze­ra znaj­du­je się 0,25 ml pre­pa­ra­tu, co sta­no­wi ekwi­wa­lent sze­ściu dawek po roz­cień­cze­niu. W przy­pad­ku kli­ni­ki w regio­nie York dosta­li więc sze­ścio­krot­nie więk­szą daw­kę niż powinni.

Reklama

Rzecz­nik pra­so­wy regio­nu zapew­nił, że tego rodza­ju incy­den­ty zda­rza­ją się nie­zwy­kle rzadko.

Nie wia­do­mo, czy oso­by, któ­rym poda­no nie­roz­cień­czo­ną szcze­pion­kę, doświad­czy­ły dzia­łań ubocz­nych. Z rapor­tów CDC wyni­ka, że w tego typu przy­pad­kach wystę­po­wał ból i opu­chli­zna w miej­scu zastrzyku.