Toron­toń­ska poli­cja posta­wi­ła zarzut mor­der­stwa dru­gie­go stop­nia 13-lat­ko­wi w związ­ku ze śmier­cią 15-let­nie­go Jor­do­na Car­te­ra. Car­ter został śmier­tel­nie postrze­lo­ny w śro­dę po 11:30 w nocy w gara­żu pod­ziem­nym kom­plek­su apar­ta­men­tów przy Gam­ble i Pape w East York. Zgi­nął na miej­scu zdarzenia.

Nie wia­do­mo, dla­cze­go Car­ter, uczeń Lake­sho­re Col­le­gia­te w Eto­bi­co­ke, przy­je­chał do East York. Jego zna­jo­mi mówią, że jeź­dził na desko­rol­ce i mógł się umó­wić z inny­mi, któ­rzy dzie­li­ły jego pasję. Doda­ją, że Car­ter był lubia­ny i jego śmierć jest zaskoczeniem.

Ucznio­wie ze szko­ły Car­te­ra przy­zna­ją, że prze­moc i broń są nową nor­mą w ich otoczeniu.

Reklama

Detek­tyw sier­żant Rob Choe przy­znał, że na miej­scu zda­rze­nia zna­le­zio­no dwa pisto­le­ty. Poli­cja nie szu­ka innych podejrzanych.

Oskar­żo­ny 13-latek nie może być iden­ty­fi­ko­wa­ny z imie­nia i nazwi­ska, zgod­nie z Youth Cri­mi­nal Justi­ce Act.

Śmierć Car­te­ra jest ósmym zabój­stwem w 2022 roku. Co naj­mniej sie­dem było zwią­za­nych z uży­ciem bro­ni palnej.